Inventariseer veiligheidsrisico's

Inventariseer veiligheidsrisico’s met de branchespecifieke RI&E of veiligheidsscan en houdt deze actueel

Dit zijn basismaatregelen. Ze gelden als praktijknorm en worden economisch en praktisch haalbaar geacht binnen de onderneming. Met het uitvoeren van deze maatregelen wordt voldaan aan de wettelijke doelvoorschriften van de Arbowet en het Arbobesluit. Afwijkende maatregelen zijn toegestaan mits deze een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden voor veiligheid en gezondheid van medewerkers.

De risico’s van agressie en ongewenst gedrag in het bedrijf zijn bekend en vastgelegd met behulp van de branchespecifieke risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Voor een verdiepende RI&E over agressie en ongewenst gedrag kan gebruik gemaakt worden van de veiligheidsscan van het HBD. De werkgever en de werknemers vullen de vragenlijst samen in en maken het bijbehorende plan van aanpak om de risico’s aan te pakken.

Actualiseer de RI&E en het plan van aanpak in ieder geval bij een verhuizing, verbouwing of reorganisatie. En voer eens in de 3 jaar de RI&E opnieuw uit om na te gaan of het veiligheidsbeleid nog up-to-date is.

Instrument

Branchespecifieke RI&E Gemengde branche en Speelgoedbranche