Regels onderling gedrag

Stel regels op over het onderling gedrag tussen collega’s en maak deze bekend

Dit zijn basismaatregelen. Ze gelden als praktijknorm en worden economisch en praktisch haalbaar geacht binnen de onderneming. Met het uitvoeren van deze maatregelen wordt voldaan aan de wettelijke doelvoorschriften van de Arbowet en het Arbobesluit. Afwijkende maatregelen zijn toegestaan mits deze een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden voor veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Er zijn interne regels en afspraken hoe om te gaan met ongewenst gedrag, bedreiging en fysiek geweld van collega’s en leidinggevenden. Onderwerpen die hierin staan geregeld:

  • omgaan met agressie en ongewenst gedrag van collega’s;
  • ongewenst gedrag dat niet is toegestaan en hoe daarmee omgegaan wordt;
  • omgaan met internet en e-mailverkeer;
  • sancties bij ongewenst gedrag, zoals diefstal door eigen personeel;
  •  vertrouwenspersonen waarmee contact opgenomen kan worden om in vertrouwen over ongewenst gedrag te praten;
  • de regeling als problemen van ongewenst gedrag onderling niet opgelost kunnen worden.

Met deze maatregelen wordt beoogd:

  • een veilige werkomgeving;
  • opvang en nazorg bij incidenten;
  • het tegengaan van winkeldiefstal door eigen personeel.

De regels kunnen onderdeel zijn van de huisregels die ook voor klanten gelden.

Tip

Een vertrouwenspersoon, een interne klachtenprocedure en een klachtencommissie die advies uitbrengt, vormen een samenhangend pakket van maatregelen om ongewenst gedrag tegen te gaan. De werkgever mag dit extern regelen (bijvoorbeeld bij de arbodienst) of intern op een wijze die voldoet aan de zorgplicht voor medewerkers die met ongewenst gedrag te maken krijgen.