Voorlichting omgang met klanten

Geef alle werknemers voorlichting over omgang met klanten

Dit zijn basismaatregelen. Ze gelden als praktijknorm en worden economisch en praktisch haalbaar geacht binnen de onderneming. Met het uitvoeren van deze maatregelen wordt voldaan aan de wettelijke doelvoorschriften van de Arbowet en het Arbobesluit. Afwijkende maatregelen zijn toegestaan mits deze een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden voor veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Iedere werknemer, vast of tijdelijk, krijgt voorlichting over hoe om te gaan met agressie en ongewenst gedrag van klanten. Zij weten na de voorlichting wat de risico’s van het werk zijn en welke maatregelen zij nemen om die risico’s te hanteren. Er is bij de voorlichting speciaal aandacht voor:

  • klantgericht werken;
  • (poging tot) diefstal;
  • klachtenafhandeling;
  • overval;
  • overlast van een groep.

Medewerkers kennen na de voorlichting tenminste de afspraken, de huisregels, het klachtenreglement en wat er van hen verwacht wordt in de omgang met klanten.