Werknemers trainen

Train werknemers

Dit zijn optimalisatiemaatregelen. Deze maatregelen kunnen de arbeids-omstandigheden nog verder verbeteren maar zijn niet direct verplicht bijvoorbeeld omdat ze een grote investering vergen. Wel moet ermee rekening worden gehouden bij verbouwingen en/of nieuwbouw danwel bij het vervangen van materiaal.

Winkelpersoneel wordt getraind in het voorkomen van agressie en geweldsincidenten en in het omgaan met agressieve klanten.

De getrainde, werknemers kennen de verschillende vormen van agressie. Zij hebben de kennis en de vaardigheden hoe zij door gesprekstechniek agressie kunnen voorkomen, hoe ze kunnen de-escaleren wanneer een klant toch agressief wordt en wanneer zij hulp in moeten roepen van derden. Ze kennen de ‘code’ in grotere winkels die omgeroepen wordt bij agressieve klanten en weten dan wat van hen verwacht wordt.

Tip

Training heeft vooral effect als het is ingebed in de rest van de afspraken en als de training met enige regelmaat herhaald wordt. Geef de zwaarst getrainde c.q. ervaren werknemers meer taken en bevoegdheden bij incidenten.