Opvang en nazorg regelen

Regel opvang en nazorg

Dit zijn basismaatregelen. Ze gelden als praktijknorm en worden economisch en praktisch haalbaar geacht binnen de onderneming. Met het uitvoeren van deze maatregelen wordt voldaan aan de wettelijke doelvoorschriften van de Arbowet en het Arbobesluit. Afwijkende maatregelen zijn toegestaan mits deze een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden voor veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Werknemers die betrokken zijn geweest bij een agressie en/of geweldsincident krijgen direct na een incident opvang. Dat kan betekenen een goed gesprek, iemand naar huis brengen, een partner waarschuwen om mensen niet alleen te laten zijn of helpen bij het doen van aangifte.

Nazorg kan ook verder gaan: er kan medische en/of psychologische hulp nodig zijn. De behoefte aan professionele hulp kan zo nodig beoordeeld worden door de huisarts of arbodienst. Bij materiële schade kan het bedrijf ervoor kiezen de betrokkene bij te staan in schadeverhaal. 

Instrumenten:

Brochure ‘Opvang en omgang met slachtoffers in de detailhandel’ voor achtergrondinformatie. Financiële vergoedingen bij geweldsmisdrijven zijn te verhalen bij www.schadefonds.nl.

Tips

  1. Zorg dat er altijd iemand aanwezig of bereikbaar is die de nazorgbehoefte kan beoordelen en eventueel een traject in gang kan zetten.
  2. Maak gebruik van Slachtofferhulp Nederland