Verpakking

wegwerpplastics.JPGklik op de afbeelding om de poster te downloaden (pdf)

Verpakkingen zijn er om producten te beschermen tegen bederf en beschadigingen. Het Vakcentrum houdt ondernemers op de hoogte van alle veranderende regels.

Wegwerpplastics

Plastic is licht en goedkoop en kan voor vele doeleinden worden gebruikt. Maar helaas komt veel plastic in het zwerfafval, op stranden en in de zee terecht. Met de Europese wegwerpplastics richtlijn (Single Use Plastics, SUP),
wordt in de aankomende jaren flink ingezet op het verminderen van wegwerpplastics, waaronder plastic on-the-go verpakkingen (zoals drinkbekers en voedselcontainers). Onder meer door handelsverboden, markeringseisen en bewustwordingsmaatregelen. Ook krijgen producenten een grotere verantwoordelijkheid: zij gaan meebetalen aan het inzamelen van (zwerf)afval. Verschillende maatregelen gaan op verschillende momenten in.

Vanaf 3 juli 2021 is de verkoop van bepaalde wegwerpplastics verboden.

Kijk op de site van de Rijksoverheid voor een overzicht van de (komende) maatregelen om wegwerpplastic te verminderen. 

Het Afwegingskader 'Regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik' bevat beslisbomen, defnities en voorbeelden. 

Wegwerpbekers en bakjes

Vanaf 1 juli 2023 gelden nieuwe regels voor het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten.

Download hier de informatiesheet (pdf) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Download Het onderzoek naar de meest optimale hoogte van het beprijzen van plastic wegwerpbekers en wegwerpmaaltijdverpakkingen (pdf)

Het ministerie heeft ook een website over dit onderwerp: www.minderwegwerpplastic.nl

Kijk welke regels voor u gelden via de regelhulp wegwerpplastic.

Statiegeld

Kleine plastic PET-flessen

Vanaf 1 juli 2021 wordt er statiegeld geheven op kleine plastic flessen van frisdranken en waters. Voor een kleine petfles krijgt de consument 15 cent, voor een grote 25 cent statiegeld. Lees verder voor meer informatie voor inzamelpunten.

Blikjes

Per 1 april 2023 geldt het statiegeld ook op drankblikjes.

Voor informatiemateriaal voor in de winkel verwijzen wij u naar Statiegeld Nederland.

Informatie over de administratie rond statiegeld vindt u op de site van Afvalfonds Verpakkingen.

Verbod op gratis plastic tasjes

Plastic tasjes mogen sinds 2016 niet meer gratis worden meegegeven. Voor deze tasjes moet een bedrag in rekening worden gebracht. Ook kunt u ervoor kiezen tasjes van een ander materiaal aan te bieden, zoals papier of jute. Het verbod op gratis geldt alléén voor plastic tasjes. In relatie tot voedselveiligheid en -verspilling zijn een aantal uitzonderingen gemaakt op het verbod. Zeer lichte plastic tasjes (dunner dan 15 micron) die noodzakelijk zijn vanwege voedselveiligheid en tasjes die bijdragen aan het tegengaan van voedselverspilling mogen nog wel kosteloos worden verstrekt. Voor levensmiddelen die reeds voorzien zijn van een afgesloten verpakking gelden de uitzonderingen niet. De tasjes die worden gebruikt voor productbescherming, bijvoorbeeld op de AGF-afdeling, vallen in ieder geval onder de uitzondering en blijven toegestaan.

Raamovereenkomst Verpakkingen

Het verpakkende bedrijfsleven, de gemeenten en de overheid hebben de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 - 2022 afgesloten. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over de inzameling en het hergebruik van verpakkingen. Ook is een verduurzamingsagenda opgesteld. Het doel hiervan is het verminderen van de milieudruk door preventie en recycling.

Brancheplan Verduurzaming Verpakkingen

Om stapsgewijs verpakkingen te verduurzamen zijn zgn. Brancheplannen Verduurzaming Verpakkingen opgesteld. Hierin worden hoogst haalbare doelen gesteld die branchebreed worden aangepakt. In het gezamenlijke brancheplan supermarkten en levensmiddelenindustrie wordt onder meer ingezet op de reductie van aluminium, meer gebruik van gecertificeerd papier en karton en het vergroten van de kennis onder consumenten met betrekking tot recycling van verpakkingen.

11-05-2023