Verpakking

Verpakkingen zijn er om producten te beschermen tegen bederf en beschadigingen. Het Vakcentrum houdt ondernemers op de hoogte van alle veranderende regels.

Verbod op gratis plastic tasjes

Plastic tasjes mogen sinds 1 januari 2016 niet meer gratis worden meegegeven. Voor deze tasjes moet een bedrag in rekening worden gebracht. Ook kunt u ervoor kiezen tasjes van een ander materiaal aan te bieden, zoals papier of jute. Het verbod op gratis geldt alléén voor plastic tasjes. In relatie tot voedselveiligheid en -verspilling zijn een aantal uitzonderingen gemaakt op het verbod. Zeer lichte plastic tasjes (dunner dan 15 micron) die noodzakelijk zijn vanwege voedselveiligheid en tasjes die bijdragen aan het tegengaan van voedselverspilling mogen nog wel kosteloos worden verstrekt. Voor levensmiddelen die reeds voorzien zijn van een afgesloten verpakking gelden de uitzonderingen niet. De tasjes die worden gebruikt voor productbescherming, bijvoorbeeld op de AGF-afdeling, vallen in ieder geval onder de uitzondering en blijven toegestaan.

Raamovereeneenkomst Verpakkingen

Het verpakkende bedrijfsleven, de gemeenten en de overheid hebben de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 - 2022 afgesloten. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over de inzameling en het hergebruik van verpakkingen. Ook is een verduurzamingsagenda opgesteld. Het doel hiervan is het verminderen van de milieudruk door preventie en recycling.

Brancheplan Verduurzaming Verpakkingen

Om stapsgewijs verpakkingen te verduurzamen zijn zgn. Brancheplannen Verduurzaming Verpakkingen opgesteld. Hierin worden hoogst haalbare doelen gesteld die branchebreed worden aangepakt. In het gezamenlijke brancheplan supermarkten en levensmiddelenindustrie wordt onder meer ingezet op de reductie van aluminium, meer gebruik van gecertificeerd papier en karton en het vergroten van de kennis onder consumenten met betrekking tot recycling van verpakkingen.

Bedrijfsleven blij met afspraken zwerfafvalreductie met staatssecretaris Van Veldhoven

Over twee dingen is iedereen het eens. Het recyclen van plastic is belangrijk voor het milieu: plastic verpakkingsafval kunnen we weer als grondstof gebruiken voor nieuwe producten. En, verpakkingen horen niet op straat of in de natuur.
Staatssecretaris van Veldhoven heeft in haar brief (2018) aan de Tweede Kamer ambitieuze doelstellingen aangekondigd ten aanzien van zwerfafvalreductie en een circulaire kunststofketen. Het verpakkend bedrijfsleven is blij met deze gezamenlijke afspraken en steunt deze doelstellingen. Deze gaan we linksom of rechtsom, met of zonder statiegeld, halen. We zetten in op een brede aanpak van zwerfafval, en beginnen met een gerichte aanpak om de doelstellingen te behalen.
De hoeveelheid kleine PET-flesjes op straat moet met 70% tot 90% worden teruggedrongen en 90% van de kleine PET-flesjes moet worden gerecycled. Iedere afgedankte verpakking die op straat belandt, is er één te veel. Met de gemaakte afspraken voor kleine PET-flesjes kunnen we een serieuze bijdrage leveren aan het terugdringen van zwerfafval en het recyclen van PET. Als blijkt dat de doelen onverhoopt niet zijn gerealiseerd, hebben we afgesproken dat statiegeld op kleine PET-flesjes wordt ingevoerd in 2021.

Stimuleren van inzameling en recycling: Nedvang

Of het nu om een potje gel, soepblik of wijnfles gaat: verpakkingsafval kan weer grondstof worden. Een circulaire economie voor verpakkingen vraagt om samenwerking, kennis en innovatie. Namens het verpakkende bedrijfsleven, zet Nedvang zich hiervoor in. Het Vakcentrum zit namens de detailhandel in het bestuur van Nedvang.