Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk de webversie

Corona Actua 20: uitleg NOW-regeling

01-04-2020 16.15 uur

 

Noodregeling overbrugging voor behoud werkgelegenheid (NOW)

Met het oog op de corona-crisis en de gevolgen voor het bedrijfsleven heeft het kabinet de regeling Werktijdverkorting vervangen door de Noodregeling Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid (NOW). We geven hieronder aan hoe de regeling werkt en welke tegemoetkoming werkgevers kunnen verwachten. De volledige regeling zoals bekend gemaakt op 31 maart kunt u nalezen op de website van het Vakcentrum.

wanneer en waar aanvragen?
Aanvragen moeten worden ingediend bij het UWV. Het loket om aanvragen in te dienen wordt naar verwachting op 6 april geopend. (Omdat het UWV zeer veel aanvragen verwacht, is het nog niet zeker dat de ICT-infrastructuur voldoende op orde is. Dat kan leiden tot uitstel tot 14 april.)
Bij de aanvraag zijn uw loonheffingennummer relevant en uw bedrijfsnaam. Mogelijk is ook eHerkenning nodig om in te loggen. Zorg er voorts voor dat de loonaangifte tijdig is ingediend.

basisvoorwaarden
De vergoeding bedraagt maximaal 90% van de loonkosten van uw werknemers. De maximale vergoeding wordt uitgekeerd als het omzetverlies 100% bedraagt. Is het omzetverlies minder, dan wordt de vergoeding naar evenredigheid verlaagd. Bij een omzetverlies van 50% is de vergoeding dan dus 45%. (50% van 90%). Als voorwaarde geldt dat het omzetverlies ten minste 20% bedraagt. Is het omzetverlies minder dan 20%, dan bestaat er geen aanspraak op vergoeding.

loonkosten
De loonkosten waarover het vergoedingspercentage wordt berekend, betreffen het sociaal verzekeringsloon uit tegenwoordige arbeid, vermeerderd met een forfaitair percentage van 30%, zijnde de overige werkgeverslasten zoals pensioen en vakantiegeld. Loon boven de € 9.538,- per maand komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Voorbeeld: de bruto loonkosten bedragen € 12.500,- per maand. In de maanden maart, april en mei 2020 bedragen de totale loonkosten derhalve 3 x € 12.500,- = € 37.500,-. Daar mag 30% bij opgeteld worden. Het bedrag aan loonkosten dat gebruikt wordt voor de berekening van de vergoeding is dan € 37.500 + 30% van € 37.500 = € 48.750,-.

welke werknemers
Voor de berekening van de loonkosten geldt het loon van alle werknemers die in die periode loon hebben ontvangen. Dus ook de werknemers met een nulurencontract of een min/max contract.

omzetdaling
De omzetdaling dient meer dan 20% te bedragen. De daling moet zich voordoen over een periode van drie maanden, te weten van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De (verwachte) omzet over deze periode moet worden vergeleken met een kwart van de omzet over geheel 2019.

Voorbeeld: de omzet over geheel 2019 bedraagt € 1.000.000,-. De gemiddelde omzet per drie maanden bedraagt dus € 250.000,-. In de maanden maart 2020, april 2020 en mei 2020 bedraagt de omzet (naar verwachting) € 50.000,-. Het omzetverlies bedraagt dan € 250.000 - € 50.000 = € 200.000,- dus (€ 200.000 : € 250.000 ) x 100% = 80%.

Omdat de vergoeding al in april kan worden aangevraagd, moet de omzet over de maanden april en mei worden geschat. Doe dat zo zorgvuldig mogelijk, want bij de definitieve vaststelling krijgt u een aanvulling of moet u terugbetalen.

vergoedingspercentage
Omdat u naar evenredigheid maximaal 90% van de loonkosten vergoed krijgt, bedraagt de vergoeding in het bovenstaande voorbeeld 80% x 90% = 72%.

vergoeding
De vergoeding die wordt uitbetaald, is het berekende vergoedingspercentage vermenigvuldigd met de totale loonkosten. In ons voorbeeld is dat dus 72% x € 48.750,- = € 35.100,-.

concern en/of meerdere loonheffingsnummers
Als het bedrijf uit meerdere rechtspersonen bestaat, moet het omzetverlies van alle rechtspersonen tezamen worden berekend. Als u voor die rechtspersonen verschillende loonheffingennummers hebt, dan dient u per loonheffingennummer een aanvraag in te dienen voor de loonsom die bij dat loonheffingennummer behoort. Het percentage omzetverlies dat u invult moet dan voor alle aanvragen hetzelfde zijn en dus gebaseerd op het omzetverlies van de rechtspersonen tezamen.

voorschot
Als de vergoeding is aangevraagd en goedgekeurd door het UWV krijgt u een voorschot van 80% van het gevraagde bedrag. Dat voorschot wordt in drie termijnen uitbetaald. De eerste termijn wordt, naar verwachting, twee tot vier weken na de aanvraag uitbetaald.

Het voorschot is gebaseerd op de loonsom in januari 2020. Als de gemiddelde loonsom in de periode maart, april en mei lager is dan in januari 2020 dan wordt het voorschot verminderd met 90% van het verschil tussen de loonsom in januari 2020 en de gemiddelde loonsom in maart, april en mei 2020. De overheid hoopt hiermee te bereiken dat met name flexkrachten gedurende de periode maart tot en met mei 2020 gewoon doorbetaald krijgen.

definitieve vaststelling
Binnen 24 weken na de aanvraagperiode - dus binnen 24 weken vanaf mei 2020 - moet u de definitieve vaststelling van de vergoeding aanvragen. Dat moet door middel van een accountantsverklaring. Voor bedragen onder een bepaalde grens hoeft mogelijk geen accountantsverklaring te worden verstrekt. Die grens is nog niet vastgesteld.

afwijkende omzetperiode
De NOW regeling gaat in beginsel uit van omzetverlies in de maanden maart, april en mei 2020.
Als u verwacht dat het omzetverlies met vertraging optreedt dan mag u de meetperiode voor het omzetverlies met één of twee maanden opschuiven. Dus april, mei, juni 2020 of mei, juni, juli 2020. Voor berekening van de loonkosten blijven dan wel de loonkosten over maart, april, mei 2020 maatgevend.

aanvullende voorwaarde
Als u vergoeding aanvraagt, kunt u in de periode van 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 geen ontslagvergunning aanvragen bij het UWV voor een of meer werknemers in verband met bedrijfseconomische omstandigheden.

wijzigingen
Er moet rekening worden gehouden met eventuele aanpassingen. Volg daarom steeds de Corona updates die u van Vakcentrum ontvangt.

 

Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004