Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk hier de webversie

22-05-2020
Corona Actua 44

 

In deze actua:

Vervolg steunmaatregelen

Protocol Heropening Horeca

 

Vervolg steunmaatregelen

Afgelopen woensdag is een nieuw pakket aan steunmaatregelen door het Kabinet bekend gemaakt. U las daar al over in de vorige Corona Actua.  

Langzaam wordt het beeld duidelijk dat ondernemers er rekening mee moeten houden dat dit uniforme pakket aan maatregelen NOW 2.0 het laatste is wat in de vorm van een uniforme regeling beschikbaar wordt gesteld. Ondernemers die geen invulling kunnen geven aan de 1,5 meter samenleving moeten er rekening mee houden dat hun businessmodel drastisch gewijzigd moet worden.

Het schrappen van de ontslagboete bij NOW 2.0 heeft voor veel kritiek gezorgd van de kant van vakbonden en oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Dit is begrijpelijk omdat juist bij NOW 1 de gezamenlijke inzet van sociale partners was het behoud van werkgelegenheid bij de eigen werkgever.

In alle gevallen blijft wel overleg nodig en voor grotere ondernemingen moet een sociaal plan overeengekomen worden met de vakbonden.

Een belangrijk nieuw element is dat er € 50 miljoen door het Kabinet wordt uitgetrokken voor scholing. Hiermee wordt eveneens een signaal afgegeven dat medewerkers in branches die geen bestaansrecht hebben op tijd omgeschoold worden naar ander werk.

Het pakket bevat de volgende elementen:

Verlenging NOW (loonkostencompensatie) met 3 maanden (vanaf 6 juli aan te vragen; bedrijf moet weer ten minste 20% omzetverlies hebben over juni, juli, augustus).

Aanvraagtijdvak, periode omzetdaling en referentiemaand
Gestreefd wordt naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus kan worden aangevraagd.
De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart (peildatum 15 mei) van dit jaar. Het tweede tijdvak volgt verder de systematiek van het eerste tijdvak, dat wil zeggen dat werkgevers die ten minste 20% omzetverlies verwachten, een aanvraag kunnen indienen bij het UWV.

Subsidieaanvragen staan open voor zowel werkgevers die reeds een aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW.
Voor zowel de NOW 1 als de NOW 2 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. Dit geldt ook voor de nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Korting bij aanvragen van bedrijfseconomisch ontslag
In de NOW 1 wordt de subsidie gekort als er voor werknemers in de periode maart tot en met mei 2020 een ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen bij het UWV wordt aangevraagd. Deze korting bedraag 150% van de loonsom van de betrokken werknemers.

In de NOW 2 blijft de korting gehandhaafd, maar hij wordt verlaagd. Bij de afrekening zal de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 worden ingediend.

Ook blijven de verplichtingen uit de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) onverlet van kracht. Dit geldt voor ontslagaanvragen voor 20 of meer personen in één regio. Om in aanmerking voor de NOW 2 te komen, zullen bedrijven op het aanvraagformulier voor de NOW dan ook moeten verklaren, ingeval de WMCO van toepassing is, dat zij gedurende een periode van vier weken zullen overleggen met de vakbonden over de voorgenomen ontslagen en dat zij de aanvraag voor ontslag niet eerder indienen dan vier weken nadat de WMCO-melding aan de vakbeweging is gedaan.

Dividend- en bonusuitkeringen en inkoop eigen aandelen
Gelijk aan de regeling in de NOW 1 voor concerns waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de nieuwe regeling, moeten bedrijven voorafgaand aan de aanvraag verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren aan het bestuur of de directie van het bedrijf of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Deze verklaring moet in de administratie worden bewaard.

Scholing
Een aanvullende voorwaarde die in de tweede subsidieperiode wordt opgenomen is een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.
Ter ondersteuning komt het kabinet met een flankerend crisispakket Nederland leert door. Doel is mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Dat betreft naast werknemers in getroffen sectoren ook flexwerkers en zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen. De beoogde termijn van in werking treden is juli 2020 met een looptijd tot eind 2020. Het pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing, met een focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen. Gekwalificeerde loopbaanadviseurs kunnen mensen ondersteunen met ontwikkeladvies gericht op kansen op de arbeidsmarkt.
Voor dit pakket wordt een bedrag van € 50 miljoen (inclusief uitvoeringskosten) beschikbaar gesteld.

Opslag
De forfaitaire opslag voor werkgeverslasten, in de NOW 1 30%, wordt in de NOW 2 verhoogd naar 40%.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
Er komt een pakket aan maatregelen ten behoeve van het hardst geraakte MKB, waaronder de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters, waarvan een aantal sectoren ook in de zomermaanden nog gesloten blijft.

Deze bedrijven krijgen, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving een tegemoetkoming in hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor drie maanden. De sectoren die onder de huidige TOGS vallen komen hiervoor in aanmerking. De toegang tot deze regeling begint pas bij een omzetverlies van minstens 30%. Voor deze regeling wordt het budgettair beslag geraamd op ca. €1 miljard. Net zoals het geval is bij de huidige TOGS, wordt ook deze tegemoetkoming vrijgesteld van belastingheffing.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
De huidige Tozo-regeling loopt tot en met 31 mei 2020. De Tozo wordt eenmalig met drie maanden verlengd, waarbij de uitkeringstermijn loopt tot en met 31 augustus. Daarbij gaat het zowel om de bijstand voor levensonderhoud, als om de mogelijkheid voor een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen.

De nieuwe ‘Tozo 2’-regeling zal wel een partnerinkomenstoets bevatten. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum zullen onder Tozo 2 geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

De mogelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen zal voor zelfstandig ondernemers beschikbaar blijven in Tozo 2. Zelfstandige ondernemers kunnen een rentedragende lening bij hun gemeente afsluiten van maximaal €10.157. Ondernemers die al eerder een lening hebben aangevraagd onder dit bedrag, hebben nog de mogelijkheid om bij de gemeente een tweede lening af te sluiten tot het maximumbedrag.

Financieringsinstrumenten
Er is ook generieke liquiditeitssteun via de corona garantie-instrumenten beschikbaar voor bedrijven. De verruimde garantie-instrumenten BMKB-C en GOC vanuit het eerste noodpakket worden gecontinueerd. Hiervoor is het garantiebudget opgehoogd. Voor de BMKB en BMKB-C samen is dit € 1,5 miljard en voor de GO en de GO-C samen is € 10 miljard.

Uitstel van betaling van belastingschulden
Het kabinet constateert dat ondernemers in veel sectoren onverminderd betalingsproblemen ondervinden. Daarom verlengt het kabinet de periode waarin ondernemers zich voor de uitstelregeling kunnen aanmelden van 19 juni naar 1 september 2020. Ondernemers krijgen op eerste verzoek drie maanden uitstel van betaling. Ondernemers kunnen langer dan drie maanden uitstel van betaling krijgen als zij aannemelijk maken dat ze door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen.

Tot slot
Morgen is er een debat in de Tweede Kamer en moet blijken dat er een meerderheid is voor dit steunpakket. Het is altijd mogelijk dat als gevolg van het debat nog wijzigingen aangebracht (moeten) worden.

Meer informatie:
Lees de volledige kamerbrief en een overzicht van vragen en antwoorden op onze website.

 

Protocol Heropening Horeca

Afgelopen vrijdag is het Protocol Heropening Horeca gepubliceerd. Voor ondernemers met horeca-activiteiten hebben wij het protocol toegevoegd aan de corona-pagina op onze website.

 

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004