Is investeren altijd fiscaal verstandig?

Een groot deel van mijn winkelinventaris is volledig afgeschreven. Dat leidt ertoe dat mijn resultaat toeneemt, omdat ik niet langer afschrijvingen kan opvoeren als bedrijfskosten waardoor ik meer belasting moet betalen. Ik hoor om me heen dat het verstandig is om dan weer te investeren om zo weer af te kunnen schrijven. Is het verstandig om dat te doen?

shutterstock_1314016190

Het is zeker niet zo dat het verstandig is om te investeren met als oogmerk om het resultaat en daardoor de belastingdruk te verminderen.

Weliswaar betaalt iemand bij een gelijkblijvende omzet, brutowinstmarge en kostenstructuur, die alles heeft afgeschreven meer belasting over een hoger resultaat. Maar als gevolg daarvan neemt als gezegd het resultaat toe, waardoor meer ruimte ontstaat voor aflossen van vreemd vermogen, vermogensopbouw binnen de onderneming, het aanleggen van reserveringen en voor en privé opnamen of een hogere dividenduitkering.  

Investeren kan uiteraard verstandig zijn en mogelijk eveneens leiden tot resultaatverbetering. Bijvoorbeeld door uw winkelbeeld te actualiseren of aan te passen aan de eisen van de formule. Of om defecte activa te vervangen, om te voldoen aan wet- en regelgeving of om als gevolg van toegenomen efficiency kostenbesparingen te realiseren. 

Iedere investering moet op basis van bedrijfseconomische vooruitzichten, (kasstroom)prognoses en commerciële gronden beoordeeld worden. Daarnaast moet uiteraard onderzocht worden op welke wijze de investering gefinancierd kan worden en tot welke rente- en aflossingsverplichtingen dit leidt.

Louter investeren om fiscale redenen is niet verstandig.

Wilt u advies over uw situatie? Neem contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies (0348) 41 97 71.