Ziet de e-mailnieuwsbrief er niet goed uit? Bekijk de webversie

29-12-2020
Steunmaatregelen moeten beter aansluiten op praktijk


Met ingang van 15 december 2020 geldt voor de gehele non-fooddetailhandel een lockdown. De winkels zijn verplicht gesloten en ook het afhalen van bestellingen is niet toegestaan.

Ondernemers die door de lockdown worden getroffen kunnen aanspraak maken op steunmaatregelen te weten:
(1) Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3.1)
(2) Tegemoetkoming Vaste Lasten en opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (TVL en opslag VGD)

Het Vakcentrum heeft eerder vandaag, tijdens overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat,  aangedrongen op verbeteringen in beide regelingen. De huidige regelingen zijn in onze ogen nog onvoldoende. Hieronder geven wij onze inzet weer.

In onze contacten met de ministeries kunnen wij ook steeds gebruik maken van de suggesties en praktijkervaringen van onze leden. Hartelijk dank daarvoor.

1. NOW 3.1

Geef alle ondernemers met name zij die nu gesloten zijn om bij de NOW 3.1 zelf de referteperiode te kiezen. Ondernemers die al eerder NOW hebben aangevraagd hebben die keuze niet! Als die er wel zou zijn, zou naar verwachting het merendeel van deze ondernemers voor de periode (c): december 2020 tot en met februari 2021, kiezen. Zo kan de volledige lockdownperiode in de vergelijking betrokken worden en is men bovendien “ingedekt” indien de lockdown op 19 januari 2021 onverhoopt wordt verlengd.

Ondernemers die, doordat ze gebruik hebben gemaakt van NOW 2.0 en daardoor mogelijk verplicht moeten kiezen voor de periode oktober - december 2020, worden onevenredig benadeeld. Hun omzetverlies ‘verwatert’ doordat ze slechts de laatste drie weken van de periode (15 december - 31 december) een omzet hebben die richting nihil gaat. Het is alleszins reëel deze ondernemers toch de kans te geven de omzetperiode te kiezen evenals hun collega’s die geen beroep hebben hoeven doen op NOW 2.0.

Het Vakcentrum heeft minister Koolmees opgeroepen deze ruimte te bieden. Toegezegd is te onderzoeken in hoeverre dit mogelijk is.

2. Tegemoetkoming Vaste Lasten en opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (TVL en opslag VGD)

De TVL en opslag VGD zijn geïntegreerd. De opslag VGD is niet zozeer een aparte regeling. De regeling voorziet in een extra subsidiepercentage bovenop de TVL-subsidie voor detaillisten die getroffen zijn door de lockdown. In tegenstelling tot NOW, is de TVL gekoppeld aan de systematiek van de btw-aangifte: de te vergelijken omzetperioden worden bepaald door de kalenderkwartalen.
Daar komt bij dat de TVL een verzwaard criterium kent voor omzetverlies ten opzichte van de NOW. Om voor TVL in aanmerking te komen dient er sprake te zijn van een omzetverlies van 30% in plaats 20% bij de NOW.

De laatste drie maanden van het jaar, met het accent op de maanden november en december, zijn voor het merendeel van de non-food (speciaal)zaken van cruciaal belang. In het laatste kwartaal wordt gemiddeld zo’n 40% van de jaaromzet gerealiseerd. December is daarin een belangrijke maand. De lockdown periode omvat precies 17 dagen van Q4 2020 en tenminste 19 dagen van Q1 2021.

Wij constateren dat zelfs bij een omzet van nihil in de lockdown periode, het voor een non-food detaillist nagenoeg onmogelijk is een omzetverlies van meer dan 30% te realiseren, aangezien hij de periode van de lockdown over twee kwartalen dient te spreiden. Dat leidt tot een onwenselijke en onrechtvaardige situatie te meer ook vanwege het enorme belang van de laatste maanden van het jaar voor de rentabiliteit van de onderneming als geheel. Omdat opslag VGD en TVL gekoppelde regelingen zijn, kan de ondernemer dus ook niet profiteren van de opslag VGD.

Mogelijke oplossingen

Het Vakcentrum heeft vanmorgen in het overleg met ministeriele vertegenwoordigers gesproken over mogelijke oplossingen:

Kan een ondernemer niet de volledige lockdownperiode in een omzetvergelijking betrekken?
Alleen dan is duidelijk welk omzetverlies daadwerkelijk wordt geleden. Het is sterk de vraag of dat mogelijk en wenselijk is, immers systemen moeten opnieuw ingeregeld worden en bovendien worden uitvoering en controle lastiger. In de huidige systematiek wordt namelijk gebruik gemaakt van de reeds bekende omzetgegevens van de btw-aangifte. Controle moet mogelijk blijven. Wij verwachten niet dat deze oplossing kans van slagen heeft.

Een ander aangedragen bezwaar betreft de waarderingsmethode van de voorraad en de opslagkosten. Het is evident dat de, op de horeca gebaseerde, methodiek niet zonder meer op de non-food detailhandel toegepast kan worden zoals nu het geval is. De mogelijkheid wordt nu bekeken of de in de regeling genoemde percentages niet verhoogd kunnen worden voor de retail in Q4 2020.  

De komende twee weken worden geen aanpassingen verwacht in verband met het reces. Wel blijft men op ambtelijk niveau voorbereiden.

De eerder genoemde click en collect mogelijkheden blijven daarbij ook nog steeds punt van aandacht.

De behandeling van het een en ander in de Tweede Kamer vindt pas volgend jaar plaats. Gelukkig is het snel volgend jaar. Tot die tijd wensen wij u geduld en gezondheid toe.

 

Actuele informatie steeds op de website

De website www.vakcentrum.nl/corona is steeds actueel. U vindt daar ook de links naar de relevante (overheids)websites en regelingen.

Vragen? Neem contact op.

Het Vakcentrum blijft bereikbaar voor uw vragen, via (0348) 41 97 71 of reactie@vakcentrum.nl

Volgt u ons al?

Naast onze digitale nieuwsbrieven, ‘Corona Actua’ en de informatie op www.vakcentrum.nl/corona houden wij u ook via onze social media kanalen op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen. Volgt u ons al?

Klik hier om Vakcentrum te volgen op Facebook
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Instagram
Klik hier om Vakcentrum te volgen op LinkedIn
Klik hier om Vakcentrum te volgen op Twitter

EXPLODED_ERASE_DETONATOR_002
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_003
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_005
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_007
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_008
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_009
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_010
EXPLODED_ERASE_DETONATOR_004