SOVD is bereikbaar op het telefoonnummer 0348 - 41 97 71.

Wat verandert er voor u in 2020?

Vakcentrum logo.jpg27 januari 2020

In 2020 vinden er diverse belangrijke wijzigingen in wet en regelgeving plaats. Vakcentrum, de brancheorganisatie die zich inzet voor zelfstandig ondernemers (inclusief franchisenemers) waaronder die in de gemengde branche en speelgoedbranche, zet de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.

 

Geboorteverlof
Per 1 januari 2019 werd het geboorteverlof voor de partner verlengd van twee naar vijf dagen. Het verlof moet worden opgenomen binnen vier weken na de geboorte van het kind. De kosten van het verlof komen voor rekening van de werkgever.
Per 1 juli 2020 wordt dit verlof uitgebreid met vijf weken. Deze weken komen niet ten laste van de werkgever, maar worden vergoed door het UWV. De werknemer ontvangt dan gedurende het verlof 70% van het dagloon.

Wet Arbeidsmarkt in Balans
Werkgevers zijn verplicht om medewerkers na een jaar dienstverband een vast aantal uren per week aan te bieden. Hiermee wordt de strijd aangebonden met de nulurencontracten en min/max-contracten. Werkgevers dienen uiterlijk 1 februari 2020 alle medewerkers die 12 maanden of langer in dienst zijn, een schriftelijk aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Leden van brancheorganisatie Vakcentrum vinden uitgebreide informatie op www.vakcentrum.nl/wab.

Laat je niet inpakken

Via www.laatjenietinpakken.nl geeft de overheid voorlichting over de risico’s om onder andere huishoudelijke producten te kopen bij een webshop buiten de EU. Er geldt nu een BTW vrijstelling voor producten van € 22,- en minder. Die vrijstelling gaat vervallen in 2021.

Compensatieregeling transitievergoeding na twee jaar ziekte
Werkgevers die na 1 juli 2015 het dienstverband met een werknemer hebben beëindigd en een transitievergoeding hebben betaald, kunnen deze vergoed krijgen van het UWV. De aanvraag voor vergoeding kan vanaf 1 april 2020 worden ingediend. Dat kan nog tot uiterlijk 1 oktober 2020.
Werkgevers die het dienstverband ‘slapend’ hebben gehouden teneinde te voorkomen dat een transitievergoeding moest worden betaald, zijn na een uitspraak van de Hoge Raad op 8 november 2019, verplicht om mee te werken aan beëindiging van het dienstverband als de werknemer daarom verzoekt.

Franchisewet

De Raad van State heeft inmiddels advies uitgebracht aan staatssecretaris Mona Keijzer over de nieuwe Franchisewet. Dat advies is niet openbaar. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel op korte termijn aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Vakcentrum pleit al jaren voor de invoering van franchisewetgeving. Het vaststellen van het advies is een belangrijke stap in de voortgang van het wetsvoorstel. Vakcentrum pleit voor een zo kort mogelijke overgangsperiode. Opvallend is het aantal franchisecontracten dat momenteel wordt opengebroken en wordt verlengd. Het is mogelijk dat door de franchisegever geanticipeerd wordt om op deze manier optimaal gebruik te kunnen maken van de overgangsperiode.

Compensatieregeling transitievergoeding bij pensioen en ziekte
Speciaal voor werkgevers met minder dan 25 werknemers komt er een regeling waarbij de verplichte transitievergoeding bij het einde van het dienstverband wordt gecompenseerd door het UWV, indien de ondernemer door ziekte is genoodzaakt zijn bedrijf te beëindigen. Deze regeling geldt eveneens als de ondernemer het bedrijf beëindigt in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Met deze laatste regeling wordt voorkomen dat een ondernemer zijn opgebouwde pensioenpotje ziet verdampen omdat hij zijn medewerkers, voor wie hij jarenlang ongeveer tachtig procent van de pensioenpremie heeft betaald, ook nog een transitievergoeding moet betalen.

Fiscaliteiten

  • De zelfstandigenaftrek gaat met € 250,- naar beneden, naar € 7030,- per jaar. De aftrek wordt stapsgewijs jaarlijks afgebouwd naar € 5000,-;
  • De hypotheekrente kan in 2020 tegen maximaal 46% worden afgetrokken van het inkomen. Dat was 49% in 2019;
  • De bijtelling voor elektrische auto’s gaat van 4% naar 8%, maar de vrijstelling voor BPM en motorrijtuigenbelasting blijft gelden tot 2025;
  • Oudere dieselauto’s moeten in 2020 15% extra motorrijtuigenbelasting betalen. Dat gaat om gemiddeld € 225,- per jaar;
  • De kinderopvangtoeslag gaat in 2020 omhoog;
  • De regeling voor de fiets van de zaak wordt versimpeld. De werkgever kan een fiets aanschaffen voor medewerkers. Er geldt een forfaitaire bijtelling op het inkomen van de werknemer van 7% van de waarde van de fiets;
  • Roken wordt in 2020 stapsgewijs fors duurder. De accijns op een pakje sigaretten gaat € 1,14 omhoog en een pakje shag gaat zelfs € 2,85 duurder worden;
  • De vennootschapsbelasting gaat bij een winst lager dan twee ton van 19% naar 16,5% en in 2021 naar 15%. Boven de twee ton blijft het percentage in 2020 op 25% maar in 2021 gaat het naar 21,7%;
  • De vrije ruimte in de WKR gaat in 2020 van 1,2% naar 1,7% voor de eerste € 400.000,- die wordt verloond. Voor de loonsom daarboven blijft de ruimte op 1,2%. De vrije ruimte is het bedrag dat de werkgever belastingvrij aan werknemers beschikbaar mag stellen, zonder dat dit wordt aangemerkt als loon. Denk aan bijvoorbeeld sportabonnementen, kerstpakketten et cetera;
  • De motorrijtuigenbelasting voor bestelbussen op benzine of diesel blijft in 2020 ongewijzigd, maar gaat vanaf 2021 jaarlijks met gemiddeld € 24,- omhoog. Elektrische bestelbusjes zijn in ieder geval tot 2025 vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting.

Meer weten of lid worden van Vakcentrum? ga naar www.vakcentrum.nl