Reactie Vakcentrum op internetconsultatie Franchisewet

Het Vakcentrum, brancheorganisatie voor zelfstandige MKB-winkeliers, heeft positief kritisch kennisgenomen van de conceptwet Franchise.

Na een jarenlange discussie over nut en noodzaak van het creëren van een meer evenwichtig speetveld tussen franchisegevers en franchisenemers en actief betrokken bij de voorafgaande trajecten, is het Vakcentrum van mening, dat in een relatief korte tijd een wet is ontwikkeld die doeltreffend is. Het is een afgewogen ondersteuning van de positie van de franchisenemers, zonder afbreuk te doen aan de positie van franchisegevers. Wij treffen veel oplossingen aan voor de knelpunten, die bestaan of voortkomen uit de huidige ongereguleerde rechtsverhouding. De pijlers van de informatieverplichting, goed franchisegever- en franchisenemerschap, enkele basisprincipes alsook een inspraakrecht bieden gezamenlijk een stevig fundament voor een meer evenwichtige samenwerking, ruimte latend aan de wederzijdse economische belangen.

Lees hier de brief met de reactie van het Vakcentrum, zoals deze op 31 januari 2019, is ingediend tijdens de internetconsultatie.

Vervolg

Nu de consultatieperiode is afgelopen, worden alle reacties door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekeken en wordt eventueel het wetsvoorstel aangepast.
Het resultaat van de consultatie en de verwerking daarvan in het concept-voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen vermeld op de website www.interconsultatie.nl. Dat gebeurt nadat de ministerraad het, eventueel aangepaste, voorstel voor een wet heeft goedgekeurd.

Vanzelfsprekend blijft het Vakcentrum dit proces nauwlettend volgen. Nieuwe ontwikkelingen leest u op deze site en in de andere Vakcentrum communicatiemiddelen.