De Nederlandse Franchise Code: een overwinning voor franchisenemers!

Wat eraan vooraf ging…

De Nederlandse Franchise Code (NFC) biedt de franchisenemer een ferme steun in de rug. Met de introductie van de NFC wordt een gezonder en evenwichtiger speelveld binnen de franchisesector verwezenlijkt. De NFC kwam echter niet zonder slag of stoot tot stand…

Eind 2013 hebben wij bij minister Kamp van Economische Zaken (EZ) aangegeven dat de franchisesector ook in Nederland op dit moment behoefte heeft aan een evenwichtig, regelgevend kader om te beschermen tegen misstanden. Dit naar aanleiding van het rapport van Europarlementariër Dennis de Jong ‘On the European Retail Action Plan for the benefit of all actors’ (2013/2093), dat is aangenomen op 11 december 2013 in de plenaire vergadering van het Europees Parlement.

Januari 2014: Fricties tussen franchisenemers en –gevers worden zichtbaar

Al jaren voert het Vakcentrum een strijd voor de belangen van franchisenemers. De lobby gericht op het terugbrengen van evenwicht tussen franchisenemers en –gevers wordt gevoerd op alle politieke niveaus. Die strijd wordt voor het eerst zichtbaar in januari 2014 met het rapport ‘Franchising en de ruimte voor zelfstandig ondernemerschap’. In dit rapport rapporteert het Vakcentrum over onacceptabele fricties tussen franchisenemers en -gevers. Het rapport doet veel stof opwaaien en vormt onder andere de input voor een uitzending van Zembla: ‘Woede in de winkelstraat’.

Juni 2014: Franchising op de agenda

Het rapport en talloze gesprekken met Tweede Kamerleden zorgen ervoor dat een meerderheid van de Tweede Kamer oproept tot meer steun voor franchisenemers. Het Vakcentrum weet zich hierbij bijzonder gesteund door Tweede Kamerleden Mei Li Vos (PvdA) en Sharon Gesthuizen (SP). Na diverse debatten en een Algemeen Overleg van de Tweede Kamer komt minister Kamp in actie. Er wordt een brainstormsessie georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken waaraan uiteraard Vakcentrumleden deelnemen. De brainstormsessie is de opmaat tot het verzoek van de minister aan de franchisesector om gezamenlijk een code te realiseren.

December 2014: Het intensieve schrijfproces start

Medio december 2014 gaat de schrijfcommissie van start. Hiervoor zijn zowel leden van franchisenemerszijde als franchisegeverszijde afgevaardigd. Namens de franchisenemers uit alle sectoren nemen Vakcentrumdirecteur Patricia Hoogstraaten en ondernemer Gerald ten Have zitting in de schrijfcommissie. Het is de start van een intensief proces waarbij alle inbreng van franchisegevers – en franchisenemers, maar ook van specialisten zorgvuldig wordt afgewogen. Om aan beide zijden zoveel mogelijk draagvlak te creëren en alle aanwezige kennis te benutten, worden denktanks gevormd uit de eigen achterban, ondersteund door specialisten.

De schrijfcommissie komt ruim dertig keer bij elkaar. Daarnaast wordt er door de leden vanuit de franchisenemers intensief overlegd met onder andere de denktank, het hoofdbestuur van het Vakcentrum, bestuursleden van FANed en BVFN, de leden van de Nationale Winkelraad van MKB- Nederland en franchisenemersbesturen.

16 juni 2015: Presentatie van de consultatieversie

Op 16 juni 2015 wordt in de aanwezigheid van minister Kamp de consultatieversie van de NFC gepresenteerd aan de franchisesector. In de daarop volgende consultatieperiode van acht weken krijgen alle belanghebbenden de mogelijkheid om te reageren. Maar liefst 160 reacties volgen, wat wijst op een grote betrokkenheid van de gehele sector. De mogelijkheid om te reageren wordt zeker ook door vertegenwoordigers van franchisenemers aangegrepen. Zij reageren positief op de conceptcode die er dan ligt.

3 september 2015: Geen definitieve code, wel een debat

De schrijfcommissie gaat met alle input uit de consultatiefase aan de slag met als doel op 3 september een definitieve code aan te bieden. Door het grote aantal reacties met uiteenlopende meningen vindt er die dag geen presentatie van de definitieve code plaats, maar een debat. Tijdens dit debat ondervindt de minister helaas aan den lijve de niet-constructieve opstelling van de franchisegevers. Hij bevestigt de opdracht aan de schrijfcommissie en na wederzijds overleg wordt de deadline voor de presentatie van de definitieve NFC door de minister verruimd tot eind 2015.

Herfst 2015: Obstructief versus constructief

De denktanks worden na 3 september aan beide zijden uitgebreid om een nog betere vertegenwoordiging van de achterban te realiseren. De vertegenwoordigers van de franchisenemers - Vakcentrum, FANed en BVFN - zijn op positieve wijze met elkaar in gesprek en leveren gezamenlijk input. Helaas blijft de opstelling van franchisegevers vaak obstructief. Een duidelijk illustratie van hoe de ‘onderhandelingsmacht’ van grote partijen een goed functionerende franchisemarkt in de weg staat én hoezeer de NFC juist daarom nodig is. De schrijfcommissie raadpleegt specialisten, waaronder een door de minister aangewezen wetgevingsjurist. Ook buigt de commissie zich nogmaals over het uitwerken van geschilbeslechting.

17 februari 2016: De NFC is eindelijk een feit!

De NFC wordt begin 2016 afgerond en op 17 februari officieel aan minister Kamp aangeboden. De aanbevelingen vanuit de consultatieperiode zijn verwerkt en met de bijstand van onafhankelijke experts, veelal via EZ aanbevolen en gefinancierd, is er nu eindelijk een franchisecode tot stand gekomen die voor het nodige evenwicht kan zorgen in de sector. De code geeft duidelijke richtlijnen op het gebied van wederzijdse rechten en verplichtingen en informatievoorziening tijdens de gehele franchiserelatie. In de precontractuele fase, gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst en na de beëindiging van de relatie.

24 mei 2017: Einde consultatie ten behoeve van de NFC verankering in de wet 

Woensdag 24 mei is de laatste dag dat er gereageerd kan worden op de plannen van de overheid om de NFC te verankeren in de wet. Hoe meer positieve reacties, des te groter de kans dat de naleving van de NFC wettelijk wordt verankerd. Hierdoor ontstaat eindelijk de gewenste balans tussen franchisenemer en franchisegever. Laat uw stem horen op www.internetconsultatie.nl.