Huurverlaging en/of -uitstel

Huur is een belangrijke kostenposten voor winkeliers. Vandaar dat met verhuurders is gesproken over mogelijkheden tot huurverlaging en/of -uitstel. De afspraken zijn vastgelegd in het Steunakkoord. Verder op deze pagina informatie over ondersteuning bij huurverlaging door Vakcentrum Bedrijfsadvies.

Steunakkoord

De verschillende vertegenwoordigers van verhuurders en huurders zijn tot overeenstemming gekomen over een zogenoemd Steunakkoord. Uitgangspunten van dit akkoord zijn, onder andere, dat de financiële pijn wordt verdeeld tussen retailers, verhuurders, banken en overheid en dat er gezamenlijk liquiditeit en solvabiliteit wordt gecreëerd om na de coronacrisis vooruit te kunnen. Het Vakcentrum was direct bij de gesprekken betrokken.

In het steunakkoord is een aantal kortetermijnmaatregelen opgenomen. Zo is er sprake van een huuropschorting van drie maanden voor retailers die een omzetdaling hebben van minimaal 25% in de periode april-mei-juni. Verhuurders en financiers maken geen gebruik van huuruitzettingen en doen geen aanspraak op bankgaranties als partijen zich aan het steunakkoord verbinden. Van de retailer wordt gevraagd daadwerkelijk een inspanning te leveren om de winkel open te houden (waarbij vanzelfsprekend de diverse veiligheidsprotocollen nageleefd moeten worden) en omzet te realiseren.

Met betrekking tot kwijtschelding van huur wordt nog overlegd over de wijze waarop de schade als gevolg van de coronacrisis kan worden vastgesteld.

Modelbrief aan verhuurder

Met deze brief kunt u uw huurder vragen om tijdelijke stopzetting van de verplichting tot betaling of de exploitatie.

Huurverlaging op no cure no pay basis

Vakcentrum Bedrijfsadvies heeft een uniek adviesproduct waarmee Vakcentrumleden een huurverlaging kunnen bewerkstelligen. En dat op basis van no cure no pay. lees meer 

12-05-2020