Noodregeling overbrugging voor behoud werkgelegenheid (NOW)

NOW 1.0 en NOW 2.0

De NOW 1.0 heeft betrekking op de loonperiode 1 maart tot en met 31 mei 2020. Het kabinet heeft met NOW 2.0 de steunmaatregel verlengd voor de loonperiode juni tot en met 30 september 2020

Via de speciale Corona pagina vindt u meer informatie over de NOW-regeling

wanneer en waar aanvragen?

Aanvragen moeten worden ingediend bij het UWV. Voor NOW 1.0 kan dat tot en met vrijdag 5 juni 2020. Voor NOW 2.0. kunnen aanvragen naar verwachting worden ingediend vanaf maandag 6 juli tot en met 31 augustus 2020

basisvoorwaarden

De vergoeding bedraagt maximaal 90% van de loonkosten van uw werknemers. De maximale vergoeding wordt uitgekeerd als het omzetverlies 100% bedraagt. Is het omzetverlies minder, dan wordt de vergoeding naar evenredigheid verlaagd. Bij een omzetverlies van 50% is de vergoeding dan dus 45%. (50% van 90%).  Als voorwaarde geldt dat het omzetverlies ten minste 20% bedraagt. Is het omzetverlies minder dan 20%, dan bestaat geen aanspraak op vergoeding.

loonkosten

De loonkosten waarover het vergoedingspercentage wordt berekend, betreffen het sociaal verzekeringsloon uit tegenwoordige arbeid, vermeerderd met een forfaitair percentage van 30% (NOW 1.0), zijnde de overige werkgeverslasten zoals pensioen en vakantiegeld. Loon boven de € 9.538,- per maand komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Voor de NOW 2.0 is het voornoemde forfaitaire percentage verhoogd van 30% naar 40%.

Voorbeeld NOW 1.0:
De bruto loonkosten van januari 2020 bedragen € 12.500,- per maand. Er wordt vanuit gegaan dat deze loonkosten dan ook gelden in de maanden maart, april en mei 2020. De totale loonkosten over die periode bedragen derhalve 3 x € 12.500,- = € 37.500,-. Daar mag 30% bij opgeteld worden. Het bedrag aan loonkosten dat gebruikt wordt voor de berekening van de vergoeding is dan € 37.500,- + 30% van € 37.500,- = € 48.750,-.
Het kabinet heeft met terugwerkende kracht besloten dat de subsidie wordt berekend over de daadwerkelijke loonkosten over maart tot en met mei 2020 indien deze loonkosten hoger zijn dan drie maal de loonkosten van januari 2020. Dit is om met name seizoenbedrijven tegemoet te komen. Voor de berekening van het voorschot blijft de loonsom van januari 2020 maatgevend. De tegemoetkoming in geval van hogere loonkosten wordt dus pas toegekend bij definitieve vaststelling van de subsidie.
Let op: als de werkelijke loonkosten in de periode maart tot en met mei 2020 lager blijken dan drie maal de loonkosten van januari 2020, wordt de subsidie gekort. Dit wordt ook wel de “ontslagboete” genoemd. Klik hier voor uitleg daarover.

In NOW 2.0 geldt in hoofdlijnen dezelfde berekening als voor de NOW 1.0 echter met de volgende verschillen:

  • De forfaitaire opslag bedraagt niet 30% maar 40%
  • De loonperiode omvat geen drie maanden maar vier maanden te weten juni tot en september 2020
  • De ontslagboete geldt alleen indien er 20 werknemers of meer tegelijk ontslagen worden.
  • De loonsom van de maand maart 2020 is maatgevend voor de berekening van het voorschot
welke werknemers

Voor de berekening van de loonkosten geldt het loon van alle werknemers die in die periode loon hebben ontvangen. Dus ook de werknemers met een nulurencontract of een min/max contract.

DGA

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) staat veelal ook op de loonlijst van de BV. De NOW stelt echter als voorwaarde dat bij de berekening van de totale loonsom uitsluitend het loon wordt gerekend van werknemers die verplicht verzekerd zijn krachtens de sociale verzekeringswetten (zoals WW,ZW, WIA). Een DGA is in de meeste gevallen niet verplicht verzekerd voor de sociale verzekeringswetten. In dat geval telt het loon van de DGA dus niet mee bij de berekening van de vergoeding van de loonkosten.

omzetdaling

De omzetdaling dient meer dan 20% te bedragen. De daling moet zich voordoen over een periode van drie maanden, te weten van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De (verwachte) omzet over deze periode moet worden vergeleken met een kwart van de omzet over geheel 2019.

Voorbeeld: 
de omzet over geheel  2019 bedraagt € 1.000.000,-. De gemiddelde omzet per drie maanden bedraagt dus € 250.000,-. In de maanden maart 2020, april 2020 en mei 2020 bedraagt de omzet (naar verwachting) € 50.000,-. Het omzetverlies bedraagt dan € 250.000 - € 50.000 = € 200.000,- dus (€ 200.000 : € 250.000 ) x 100% = 80%.


In NOW 2.0 geldt een periode van vier maanden in plaats van drie maanden. Hoewel we veronderstellen dat de berekeningsmethode dan naar rato wordt aangepast, weten we dat nog niet zeker. Zodra die berekeningsmethode bekend is wordt die ook hier verwerkt.

vergoedingspercentage

Omdat u naar evenredigheid maximaal 90% van de loonkosten vergoed krijgt, bedraagt de vergoeding in het bovenstaande voorbeeld 80% x 90% = 72%.

vergoeding

De vergoeding die wordt uitbetaald, is het berekende vergoedingspercentage vermenigvuldigd met de totale loonkosten. In ons voorbeeld is dat dus 72% x € 48.750,- = € 35.100,-.

concern en/of  meerdere loonheffingsnummers

Als het bedrijf uit meerdere rechtspersonen bestaat, moet het omzetverlies van alle rechtspersonen tezamen worden berekend. Als u voor die rechtspersonen verschillende loonheffingennummers hebt, dan dient u per loonheffingennummer een aanvraag in te dienen voor de loonsom die bij dat loonheffingennummer behoort.

Als een rechtspersoon binnen een groep een omzetdaling heeft van 20% of meer terwijl het concern als geheel die omzetdaling niet haalt, dan kan niettemin NOW subsidie worden aangevraagd. Voorwaarde is een afspraak met vakbonden omtrent werkbehoud. Tevens mogen geen bonussen en dividenden worden uitgekeerd en geen eigen aandelen worden ingekocht tot en met de datum waarop in 2021 de jaarrekening voor 2020 wordt vastgesteld.

voorschot

Als de vergoeding is aangevraagd en goedgekeurd door het UWV krijgt u een voorschot van 80% van het gevraagde bedrag. Dat voorschot wordt in drie termijnen uitbetaald. De eerste termijn wordt, is inmiddels de ervaring , twee tot vier weken na de aanvraag uitbetaald.

Het voorschot is gebaseerd op de loonsom in januari 2020. Als de gemiddelde loonsom in de periode maart, april en mei lager is dan in januari 2020 dan wordt het voorschot verminderd met 90% van het verschil tussen de loonsom in januari 2020 en de gemiddelde loonsom in maart, april en mei 2020. De overheid hoopt hiermee te bereiken dat met name flexkrachten gedurende de periode maart tot en met mei 2020 gewoon doorbetaald krijgen.

Voor de NOW 2.0 wordt de loonsom van maart 2020 als uitgangspunt gekozen.

definitieve vaststelling

Voor de NOW 1.0 kan de definitieve vaststelling worden aangevraagd vanaf 7 september 2020. Vraagt u evenwel ook subsidie aan krachtens NOW 2.0, dan moet met de definitieve vaststelling gewacht worden tot 1 oktober 2020.

accountantsverklaring

Als het verstrekte voorschot € 100.000,- of meer bedraagt dan is voor de definitieve vaststelling een accountantsverklaring vereist. Als het voorschot € 20.000,- of meer bedraagt dan is de verklaring van een deskundige vereist zoals bijvoorbeeld een administratiekantoor of een brancheorganisatie. De verklaring moet de definitieve omzetdaling bevestigen.
Bij voorschotbedragen lager dan € 20.000,- geldt geen verklaring van een derde instantie of deskundige. Het is vooralsnog niet duidelijk of en zo ja hoe, dan controle plaatsvindt.

afwijkende omzetperiode

De NOW regeling gaat in beginsel uit van omzetverlies in de maanden maart, april en mei 2020.
Als u verwacht dat het omzetverlies met vertraging optreedt dan mag u de meetperiode voor het omzetverlies met één of twee maanden opschuiven. Dus april, mei, juni 2020 of mei, juni, juli 2020. Voor berekening van de loonkosten blijven dan wel de loonkosten over maart, april, mei 2020 maatgevend.

In NOW 2.0 geldt het omzetverlies over een periode van vier maanden te weten juni, juli, augustus en september 2020. In tegenstelling tot NOW 1.0. kan je niet meer zelf een omzetperiode kiezen. Heeft u ook NOW 1.0. aangevraagd dan zal het UWV de omzetperiode van NOW 2.0 laten aansluiten op de periode die u heeft gekozen in bij NOW 1.0. Heeft u bijvoorbeeld in NOW 1.0 gekozen voor de periode mei, juni, juli 2020 dan zal bij de aanvraag NOW 2.0 vanzelf worden uitgegaan van de periode augustus, september, oktober, november 2020.

Vraagt u met NOW 2.0 voor het eerst subsidie aan dan geldt altijd de periode juni, juli, augustus en september 2020.

aanvullende voorwaarde

Als u in de periode van 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV voor een of meer werknemers in verband met bedrijfseconomische omstandigheden dan wordt de loonsom waarover u subsidie aanvraagt, verminderd met 1,5 maal de loonsom van de ontslagen werknemers.
In NOW 2.0 is die verlaging beperkt tot alleen de loonsom van de ontslagen werknemers.

wijzigingen

Er moet rekening worden gehouden met eventuele aanpassingen. Volg daarom steeds de Corona updates die u van Vakcentrum ontvangt.

 

27-08-2020