Noodverordeningen

De maatregelen van het kabinet om de corona-crisis te beheersen worden vertaald in de COVID-19- noodverordeningen. Om zo eenduidig mogelijk te werk te gaan, met oog voor regionale verschillen, is er één landelijk model voor een noodverordening die alle 25 veiligheidsregio’s kunnen toepassen. Dit model moet door iedere veiligheidsregio zelf worden vastgesteld en gepubliceerd. Vervolgens kan hierop gehandhaafd worden.

Toegang winkels

Met betrekking tot het bezoek aan winkels is in de modelverordening (versie 1 juli 2020) het volgende vastgelegd (alleen de relevante passages zijn overgenomen:

Artikel 2.1 Verboden samenkomsten

1. Het is verboden een samenkomst in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, te organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan zonder:

b. hygiënemaatrgelen te treffen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan;

c. maatregelen te treffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

5. Het tweede en derde lid (bepalingen met betrekking tot aantal aanwezigen en registratie vooraf) zijn niet van toepassing op:

a. samenkomsten in detailhandel, markten... en daarmee vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van  bezoekers. 

 

Het staat veiligheidsregios vrij om af te wijken van de modelverordening.

De voor uw gemeente van kracht zijnde noodverordening kunt u terugvinden op de site van uw gemeente of de Veiligheidsregio. Een overzicht van alle noodverordeningen (iets minder actueel) staat op de site van het Veiligheidsberaad.

 

02-07-2020