Noodverordeningen

De maatregelen van het kabinet om de corona-crisis te beheersen worden vertaald in de COVID-19- noodverordeningen. Om zo eenduidig mogelijk te werk te gaan, met oog voor regionale verschillen, is er één landelijk model voor een noodverordening die alle 25 veiligheidsregio’s kunnen toepassen. Dit model moet door iedere veiligheidsregio zelf worden vastgesteld en gepubliceerd. Vervolgens kan hierop gehandhaafd worden. 

Noodverordening Rotterdam

Sinds woensdag 5 augustus 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de versie van 15 juli. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden. Download hier de noodverordening.

Op deze website wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen, de noodverordening en wat de maatregelen precies betekenen voor groepsvorming, evenementen en bijvoorbeeld recreatief verblijf in Rotterdam-Rijnmond. Het uitgangspunt is simpel: vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Meer informatie vindt u op de website van Gemeente Rotterdam.

Noodverordening Amsterdam

Vanaf woensdag 5 augustus 9.00 uur is het in delen van Amsterdam verplicht om een mondkapje te dragen. Hier is de noodverordening op aangepast. Download hier de noodverordening.

Gezien de nauwe contacten over deze pilot tussen de gemeente Amsterdam en de gemeente Rotterdam, gaan wij ervan uit dat deze regels ook in Rotterdam gelden. Voor verdere informatie verwijs ik u graag naar de volgende webpagina’s:

Meer informatie over waar in Amsterdam mondkapjes verlicht zijn om te dragen, vindt u op de website van Gemeente Amsterdam.

Landelijke modelverordening

Toegang winkels

Met betrekking tot het bezoek aan winkels is in de modelverordening (versie 10 augustus 2020) het volgende vastgelegd (alleen de relevante passages zijn overgenomen:

Artikel 2.1 Verboden samenkomsten

1. Het is verboden een samenkomst in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, te organiseren, te laten plaatsvinden of te laten ontstaan zonder:

b. hygiënemaatrgelen te treffen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan;

c. maatregelen te treffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

6. Het tweede en derde lid (bepalingen met betrekking tot aantal aanwezigen -100 binnen/250 buiten- en registratie vooraf) zijn niet van toepassing op:

a. samenkomsten in detailhandel, markten... en daarmee vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van  bezoekers. 

Het staat veiligheidsregios vrij om af te wijken van de modelverordening.

De voor uw gemeente van kracht zijnde noodverordening kunt u terugvinden op de site van uw gemeente of de Veiligheidsregio. Een overzicht van alle noodverordeningen (iets minder actueel) staat op de site van het Veiligheidsberaad.

 

17-08-2020