CAO voor het Levensmiddelenbedrijf

CAO partijen (CNV, VGL, Vakcentrum/Coop) hebben onlangs een akkoord bereikt over een CAO voor het Levensmiddelenbedrijf 2017-2019.

De stijging van de loonkosten is in lijn met wat in de markt gebruikelijk is. Vakcentrum is trots dat er een belangrijke moderniseringsslag is gemaakt.

Een belangrijke stap is het nieuwe onderscheid op basis van het loopbaanperspectief. De nieuwe cao beschrijft: erbijbaners, tussenbaners en loopbaners.

De ‘tussenbaan’ is nieuw. De ‘tussenbaan’ kent een arbeidsovereenkomst voor vier jaar. Met die termijn houden werkgevers de gewenste flexibiliteit en krijgen werknemers de tijd zich te ontwikkelen. De tussenbaan kan met name een oplossing bieden voor het in dienst nemen van carrière-switchers, herintreders, re-integreerders of ouderen.

De tussenbaners en de loopbaners krijgen de beschikking over een persoonlijk opleidingsbudget van € 175 per jaar. Zij zijn vrij in de keuze aan welke studie of opleiding ze dit budget willen besteden.
Ook worden er proeven gestart met het ‘zelfroosteren’ om te kijken of en hoe medewerkers meer zeggenschap kunnen krijgen over hun werktijden.

Onderdeel van de afspraken is ook dat de cao wordt herschreven zodat deze makkelijker leesbaar en dus ook makkelijker toepasbaar wordt. Zodra de nieuwe cao beschikbaar is, ontvangt u als Vakcentrumlid vanzelfsprekend een exemplaar.

Als u vragen heeft over de nieuwe cao kunt u contact met ons opnemen via (0348) 41 97 71 of advies@vakcentrum.nl.

Samenvatting

Looptijd en Loon

De nieuwe cao heeft een looptijd van 24 maanden, te weten 1 april 2017 tot 1 april 2019.

De loonschalen en werkelijke lonen worden verhoogd:

 • Met 1% per 1 november 2017 (vanaf periode 12, week 45, 6 november)
 • Met 1% per 1 maart 2018 (vanaf periode 3, week 9, 26 februari)
 • met 1,5% per 1 maart 2019 (vanaf periode 3, week 9, 25 februari).

Pensioenen BPFL

 • De richtleeftijd gaat per 1 januari 2018 omhoog naar 68 jaar.
 • De pensioenpremie blijft voor 3 jaar gefixeerd op 10% van de totale loonsom (zoals dit al jaren is).

Loopbaanperspectief

De nieuwe cao maakt onderscheid tussen:

Erbijbaner:
Definitie
Medewerker werkzaam in een supermarktorganisatie die in beginsel werkt naast het volgen van school of studie. Het arbeidscontract is in totale verblijfsduur begrensd. De ‘erbijbaner” heeft een contract van maximaal 12 uur per week.
Perspectief voor de “erbijbaner” is dat hij (in zijn baan binnen de organisatie) op weg is naar een loopbaan buiten de supermarktbranche.

De focus voor deze groep medewerkers ligt op flexibiliteit en beperkte omvang van het contract.
Medewerkers die vallen binnen de categorie “erbij-baners” volgen over het algemeen zelf elders scholing en hebben daarom geen direct belang bij een toe te kennen persoonlijk ontwikkelingsbudget (pob).

Voor de “erbijbaner” bestaat de mogelijkheid om uit te betalen volgens het all-in uurloon principe.

 • maximaal 12 contracturen per week;
 • mogelijkheid voor de werkgever om all-in uurloon toe te passen.

Tussenbaner:

 • Heeft een dienstverband van in totaal 4 jaar in de vorm van een contract voor bepaalde tijd van 4 jaar met inachtneming van de proeftijd van 2 maanden. Bij een wettelijke verruiming wordt de ruimere proeftijdtermijn overgenomen;
 • Meer dan 12 contracturen per week;
 • Krijgt een persoonlijk Opleidingsbudget (pob) per 1 januari 2018. Er wordt naar gestreefd dit uiterlijk 1 juli 2018 administratief ingeregeld te hebben;
 • Monitoring arbeidsmarkteffect tussenbanen: Partijen creëren een nieuwe groep medewerkers binnen de supermarkten met een tussenbaan. Het is niet de bedoeling van partijen dat de tussenbanen ten koste gaan van het aantal loopbaners (vaste banen). De huidige verhouding van het aantal vaste banen op het totaal aantal banen blijft in principe in stand.

Loopbaner:

 • Meer dan 12 contracturen per week;
 • Krijgt een persoonlijk Opleidingsbudget (pob) per 1 januari 2018. Er wordt naar gestreefd dit uiterlijk 1 juli 2018 administratief ingeregeld te hebben.

Persoonlijk OpleidingsBudget (pob)

 • Het Persoonlijk OpleidingsBudget geldt alleen voor tussenbaners en loopbaners;
 • De uitgangspunten worden vastgelegd in de cao, waaronder:
  • fiscaal vriendelijke behandeling (bruto =netto);
  • budget wordt buiten de onderneming geplaatst op een individuele leerrekening van werknemers;
  • werknemers hebben regie over de aanwending van het budget;
  • doel van de aanwending is versterken toekomstige arbeidsmarktpositie;
 • Het pob valt fiscaal buiten de Werkkostenregeling;
 • Een verrekening met de transitievergoeding staat niet in de cao benoemd, maar behoort tot de mogelijkheden, mits goed ingeregeld;
 • Er geldt een budgetplafond van 5 jaarbudgetten (=maximale inleg);
 • De afspraak over toekenning is conform looptijd Cao;
 • Het budget bedraagt € 175,- per kalenderjaar;
 • Er geldt een periodieke opbouw per maand of loonperiode vanaf datum in dienst;
 • Het pob voor tussenbaners kent een maximum opbouw van 4 jaar;
 • De opbouw pob start per 1 januari 2018. Er wordt naar gestreefd de regeling op 1 juli 2018 administratief ingeregeld te hebben;
 • Het is de intentie het pob voor 5 jaar toe te kennen;
 • De werking van de regeling wordt na 5 jaar geevalueerd.

Pilots zelfroosteren

Partijen geven een, nader te bepalen, externe partij opdracht om pilots uit te voeren met betrekking tot zelfroosteren door de medewerkers. Onderdelen van de pilots zijn onder meer:

 • een zoektocht naar meer zeggenschap bij medewerkers over werktijden;
 • de vraag hoe om te gaan met inconveniëntie en toeslagen bij vergroting van de zeggenschap van medewerkers over werktijden.

De omvang en tijdsduur van de pilots worden door cao-partijen geconcretiseerd.
De toeslagen blijven vooralsnog ongewijzigd. De pilots dienen eerst uitgevoerd te worden.

Cao-redactie

De cao wordt herschreven zodat de cao makkelijker leesbaar en dus ook makkelijker toepasbaar wordt. 

Participatiewet

Medewerkers uit doelgroepen van de participatiewet stromen in op 106% van het wettelijk minimumloon.

3e jaar WW

Cao-partijen hebben afgesproken uitvoering te geven aan de Private Aanvulling WW en WGA (PAWWW) zoals is afgesproken in het sociaal akkoord. De uitvoering van de regeling gaat lopen via de SPAWW of anderszins voor zover dat is toegestaan. Het Vakcentrum onderzoekt dit nog. De premie voor deze regeling (verzekering ter dekking 3e jaar WW) wordt betaald door de werknemers.

Protocol modernisering cao

De sector beschikt nu over een actuele en toekomstbestendige cao, die invulling geeft aan een aantal aanbevelingen uit de vernieuwingsagenda die eerder in 2017 werd vastgesteld door de cao-partijen.
Cao-partijen evalueren na een jaar de resultaten en de gevolgen van de gemaakte afspraken. Indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft, worden de afspraken aangepast. De uitvoering van de vernieuwingsagenda blijft voor partijen een prioriteit en leidraad voor de toekomst.

Vervolg

De afspraken zoals hierboven samengevat worden uitgewerkt in een volledig herschreven CAO voor het Levensmiddelenbedrijf. Vakcentrumleden krijgen de cao automatisch toegestuurd.