Wet Arbeidsmarkt in balans

Onderstaand elementen uit de Wet Arbeidsmarkt in balans. Of en hoe deze elementen door de Tweede Kamer gaan is op dit moment nog ongewis.

Transitievergoeding vanaf dag één

Voorstel is dat iedere werknemer die niet vrijwillig op eigen initiatief een arbeidsovereenkomst beëindigt, recht heeft op een transitievergoeding, te berekenen en uit te keren vanaf dag één. De hogere opbouw na tien jaar dienstverband komt te vervallen.

Keten van tijdelijke contracten

Voorstel is om de maximumperiode van aansluitende tijdelijke contracten te verlengen van twee naar drie jaar.

Er komt de mogelijkheid om voor te benoemen functies de periode tussen een reeks van tijdelijke contracten te verkorten van zes naar drie maanden. Dat kan bij cao en als ‘de aard van het werk daarom vraagt’.

Oproepovereenkomsten

Voorstel is dat de werkgever de werknemer minstens vier dagen van tevoren oproept, anders hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan deze oproep. Als de werkgever de oproep binnen vier dagen voor aanvang weer moet intrekken of de tijdstippen moet wijzigen, heeft de werknemer recht op het loon over de oorspronkelijke oproep. Van de termijn van vier dagen kan bij cao worden afgeweken. Voor wat betreft de effecten van het wijzigen van de tijdstippen van de oproep geeft de Memorie van Toelichting onder meer het volgende voorbeeld: “Stel dat de werkgever de geplande oproep van 9 tot 13 uur binnen vier dagen voor aanvang van de oproep wenst te wijzigen in een oproep van 13:30 tot 17:30 uur. Indien de werknemer hiermee akkoord gaat, heeft hij recht op acht uur loon, namelijk over het ingetrokken gedeelte van negen tot 13 uur en over de gewerkte uren van 13:30 tot 17:30 uur.”

De werkgever moet in de dertiende maand de werknemer een aanbod doen voor een contract met vaste uren, dat tenminste gelijk is aan wat er gemiddeld in de afgelopen twaalf maanden is gewerkt. Indien de werkgever geen aanbod doet, heeft de werknemer recht op niet-genoten loon vanaf de uiterlijke datum waarop de werkgever het aanbod had moeten doen.

Ontslaggronden

Voorstel is om aan de ontslaggronden de cumulatiegrond (i-grond) toe te voegen die ontslag mogelijk maakt in geval van een combinatie van omstandigheden, genoemd in de gronden c tot en met h, die zodanig zijn dat ‘van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’. Wanneer de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op basis van de cumulatiegrond kan hij daar als compensatie een extra vergoeding voor de werknemer tegenover stellen tot maximaal 50% van de voor de werknemer geldende transitievergoeding.

Proeftijd

De maximale proeftijd die partijen overeen kunnen komen bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt verlengd van twee naar vijf maanden;

De maximale proeftijd bij overeenkomsten voor bepaalde tijd die twee jaar of langer duren wordt verlengd naar drie maanden.

Premiedifferentiatie WW

  • Er komen twee WW premies: een lage WW-premie voor vaste contracten en een hogere premie voor “flex” contracten; de hoge premie zal 5 procentpunt hoger zijn dan de lage premie.
  • De werkgever wordt verplicht op de loonstrook te vermelden of de overeenkomst voor onbepaalde tijd is en de omvang van de arbeid eenduidig is vastgelegd.
  • De lage premie geldt voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een eenduidig aantal uren. In de meeste gevallen zal dat betekenen dat het aantal uren per week is vastgelegd. De lage premie geldt echter ook voor gevallen waarin het aantal uren voor een andere tijdseenheid dan een week is vastgelegd, mits het recht op loon evenredig is gespreid over het kalenderjaar.

Via lagere regelgeving zal overigens worden bepaald dat van ‘eenduidig’ sprake is/blijft als binnen het kalenderjaar tot maximaal 30% meer uren verloond worden dan contractueel overeengekomen

  • Dit laat onverlet dat de definitie van flexwerk voor de hoge premie ruim blijft omdat het ook contracten voor onbepaalde tijd op nuluren of min/max basis betreft, met uitzondering van BBL’ers en ‘incidenteel overwerk’.
  • De sectorindeling zal worden afgeschaft en de sectorfondsen zullen worden opgeheven.

21-11-2018