Algemene voorwaarden 

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, offerte en overeenkomst tussen het Vakcentrum en de klant via deze webshop. De klant accepteert de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door bestelling.
  2. Ieder aanbod van het Vakcentrum via de webshop is vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door het Vakcentrum van de bestelling en betaling door de klant via iDEAL als aangegeven in de webshop.  
  3. De producten worden door het Vakcentrum geleverd voor persoonlijke informatie, kennisoverdracht en/of promotiedoeleinden. Het Vakcentrum beweert en garandeert niet dat de inhoud van de geleverde producten correct, volledig en of actueel is. Het geleverde product mag op geen enkele wijze commercieel worden gebruikt voor wederverkoop, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van het Vakcentrum.
  4. Het Vakcentrum zal het bestelde product uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door het Vakcentrum van de betaling door de klant verzenden aan het bij het Vakcentrum bekende adres of naar keuze van de klant naar het door de klant opgegeven verzendadres, tenzij het Vakcentrum anders bericht.
  5. De prijzen die op de website gecommuniceerd worden zijn exclusief btw en gelden op het moment van bestelling.
  6. Het Vakcentrum is slechts aansprakelijk voor directe schade en wel maximaal tot het door de klant voor het geleverde product betaalde bedrag waaruit de aansprakelijkheid is voortgekomen.
  7. Het Vakcentrum is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe is verhinderd ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden begrepen iedere oorzaak, die Vakcentrum redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en/of voorkomen, waaronder begrepen storing van de website, webshop en of iDEAL. In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat het Vakcentrum tot enige schadevergoeding dienaangaande is gehouden.
  8. Het Vakcentrum behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.