Vakcentrum bedrijfsadvies

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst/werkzaamheden/ offerte/prijsopgave/aanbieding tussen Stichting Vakcentrum Food Consult Bedrijfsadvies ("Vakcentrum Bedrijfsadvies"), en een wederpartij ("Opdrachtgever"), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door Vakcentrum Bedrijfsadvies van deze voorwaarden is afgeweken.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij door Vakcentrum Bedrijfsadvies uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment (geheel of gedeeltelijk) nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Vakcentrum Bedrijfsadvies en Opdrachtgever zullen in dat geval overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien Vakcentrum Bedrijfsadvies niet steeds (strikte) naleving van deze algemene voorwaarden van Opdrachtgever verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn, of dat Vakcentrum Bedrijfsadvies in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes, Prijzen, Contractduur

De door Vakcentrum Bedrijfsadvies gemaakte offertes/prijsopgaven/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij dit tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Alle offertes/prijsopgaven/aanbiedingen van Vakcentrum Bedrijfsadvies zijn geldig voor een periode van dertig (30) dagen, tenzij partijen een andere termijn voor aanvaarding overeenkomen.

De in de offerte/prijsopgave/aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw.

De overeenkomst tussen Vakcentrum Bedrijfsadvies en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Alle opdrachten van Opdrachtgever zijn aan Vakcentrum Bedrijfsadvies gegeven, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door (een) bepaald(e) persoon/personen zal worden uitgevoerd.

Vakcentrum Bedrijfsadvies heeft het recht om Opdrachtgever een voorschot voor haar werkzaamheden in rekening te brengen.

Vakcentrum Bedrijfsadvies heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Facturering, Betaling

Facturen worden maandelijks door Vakcentrum Bedrijfsadvies verzonden en dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen een termijn van 14 dagen.

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft bij tijdige betaling van een factuur is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vakcentrum Bedrijfsadvies is in dat geval gerechtigd Opdrachtgever een rente van 1 % per maand in rekening te brengen.

Opdrachtgever is nooit gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van een (betalings)verplichting jegens Vakcentrum Bedrijfsadvies.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de (betalings)verplichting van Opdrachtgever niet op.

Indien Opdrachtgever in gebreke en/of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, is Opdrachtgever incassokosten verschuldigd die gelijk zijn aan ten minste 5% van de hoofdsom. Indien de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte meer bedragen dan 5% van de hoofdsom, is ook het meerdere voor rekening van Opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 4 Beëindiging van de overeenkomst, Opschorting

Een partij is bevoegd de overeenkomst op te zeggen indien zich omstandigheden voordoen (i) die betrekking hebben op personen waarvan een van de partijen zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of willen bedienen en (ii) dit de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk en/of zodanig bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt en (iii) het gevolg daarvan is dat het naleven van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van die partij kan worden gevergd.

Partijen hebben – tenzij zij schriftelijk anders overeen zijn gekomen - het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen door middel van een aangetekend schrijven met een inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden waarbij de opzegging dient plaats te vinden tegen de eerste dag van een kalendermaand, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of zou moeten voortvloeien.

Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever heeft Vakcentrum Bedrijfsadvies recht op betaling van tien procent (10%) van het overeengekomen werk door Opdrachtgever.

In geval van liquidatie, van (het aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Vakcentrum Bedrijfsadvies vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting van het Vakcentrum Bedrijfsadvies tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Vakcentrum Bedrijfsadvies op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Honorarium

Het honorarium van Vakcentrum Bedrijfsadvies is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Het honorarium van Vakcentrum Bedrijfsadvies kan worden berekend op basis van tarieven per door Vakcentrum Bedrijfsadvies gewerkte tijdseenheid en/of kan bestaan uit een vooraf vastgesteld tarief per overeenkomst. Bij het tarief zitten verschotten niet inbegrepen. Indien geen vooraf vastgesteld bedrag is overeengekomen gelden de bij Vakcentrum Bedrijfsadvies gebruikelijke tarieven.

Indien sprake is van opzegging behoudt Vakcentrum Bedrijfsadvies aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte werkzaamheden. De betalingsverplichting van Opdrachtgever ter zake van de declaratie aangaande reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Artikel 6 Overmacht

Vakcentrum Bedrijfsadvies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien Vakcentrum Bedrijfsadvies daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht of enige andere omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Vakcentrum Bedrijfsadvies, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Vakcentrum Bedrijfsadvies kan worden verlangd. Vakcentrum Bedrijfsadvies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Vakcentrum Bedrijfsadvies haar verbintenis had moeten nakomen.

Vakcentrum Bedrijfsadvies kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover Vakcentrum Bedrijfsadvies ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vakcentrum Bedrijfsadvies gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van Vakcentrum Bedrijfsadvies (voor schade) is uitgesloten tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Vakcentrum Bedrijfsadvies.

Indien Vakcentrum Bedrijfsadvies aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Vakcentrum Bedrijfsadvies beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Vakcentrum Bedrijfsadvies is verder steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in dat geval.

Vakcentrum Bedrijfsadvies is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, etc.

Opdrachtgever vrijwaart Vakcentrum Bedrijfsadvies voor (eventuele) aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Vakcentrum Bedrijfsadvies toerekenbaar is.

Indien Vakcentrum Bedrijfsadvies uit hoofde van de overeenkomst met Opdrachtgever door derden wordt aangesproken is Opdrachtgever gehouden Vakcentrum Bedrijfsadvies zowel buiten als in rechte bij te staan en direct al hetgeen te doen dat van hem in dat geval in redelijkheid verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen is Vakcentrum Bedrijfsadvies zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vakcentrum Bedrijfsadvies en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Aanspraken van Opdrachtgever jegens Vakcentrum Bedrijfsadvies tot schadevergoeding uit hoofde van enige beweerde tekortkoming aan de zijde van Vakcentrum Bedrijfsadvies als bedoeld in dit artikel vervallen in ieder geval drie maanden nadat Opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt althans heeft behoren te ontdekken.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

Door het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst tussen Vakcentrum Bedrijfsadvies en Opdrachtgever worden geen auteursrechten, merkrechten of andere rechten van intellectuele eigendom daarvan overgedragen aan Opdrachtgever.

Opdrachtgever staat er tegenover Vakcentrum Bedrijfsadvies voor in dat alle door haar ter uitvoering van de overeenkomst aan Vakcentrum Bedrijfsadvies ter hand gestelde intellectuele eigendomsrechten geen inbreuk maken op enig ander recht van derden, waaronder intellectueel eigendomsrechten.

Artikel 9 Geheimhouding

Opdrachtgever verplicht zich om nooit informatie betreffende de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Vakcentrum Bedrijfsadvies of enige andere daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende informatie te openbaren, behoudens voor zover wettelijk vereist door enige gerechtelijke instelling of autoriteit, maar in dat geval slechts na raadpleging van Vakcentrum Bedrijfsadvies met betrekking tot het tijdstip en de inhoud van de bekendmaking.

Artikel 10 Privacybeleid

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken is het Privacybeleid Vakcentrum Foodconsult Bedrijfsadvies van toepassing. Die is te vinden op www.vakcentrum.nl/privacybeleid.

Artikel 11 Toepasselijk recht, bevoegde rechter en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vakcentrum Bedrijfsadvies partij is, is alleen het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen Opdrachtgever en Vakcentrum Bedrijfsadvies gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Midden Nederland, locatie Utrecht.