Wajonger in dienst

Wat is de Wajong? Wajong staat voor Wet arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten. Jongeren tussen de 18 en 30 jaar die nog niet gewerkt hebben maar door een ziekte of handicap niet zomaar in het reguliere arbeidsproces kunnen functioneren, maken aanspraak op een uitkering ter hoogte van 75% van het minimumloon. Maar met wat hulp kunnen Wajongers uitstekende arbeidskrachten zijn. Ook – of misschien wel juist – voor de MKB ondernemer.

Vooroordeel

Er zijn nogal wat vooroordelen met betrekking tot Wajongers. Het gaat om een breed scala van jongeren. Het kunnen jongeren zijn met weinig opleiding en een verstandelijke beperking maar ook jongeren met een universitaire opleiding en een beperking bijvoorbeeld blind, doof of een vorm van autisme.

Participatiewet en quotumregeling

In 2015 werd de Participatiewet van kracht. Die is bedoeld om meer werknemers met een ziekte of handicap aan werk te helpen. Werkgevers moeten daaraan meewerken. En als werkgevers zich onvoldoende inspannen dan kan het bedrijfsleven worden verplicht minimaal een bepaald percentage of aantal werknemers dat tot de categorie “ziek” of “gehandicapt” behoort in dienst te nemen (quotumregeling).

Doelgroepenregister

Het UWV kent een zogenaamd doelgroepenregister. Daarin zijn mensen opgenomen die vallen onder de werking van de Participatiewet. Wajongers behoren tot deze doelgroep. Iedere werkgever kan via het werkgeversportaal van het UWV nakijken of een sollicitant in het doelgroepenregister is opgenomen. U moet dan wel zijn of haar BSN nummer hebben. Via het portaal kan de werkgever ook zijn huidige personeelsbestand checken. Aan de hand van het loonheffingennummer geeft het werkgeversportaal aan welke werknemers in het doelgroepenregister staan. Het gebeurt dat werkgevers dat niet weten en dat is jammer want er zijn aantrekkelijke subsidies mogelijk.

Voordelen

Het in dienst nemen van werknemers met een “vlekje” wordt door sommige werkgevers met enige argwaan aanschouwd. Anderen zien het als een maatschappelijke plicht om er aan bij te dragen dat iedereen een plaats vindt op de arbeidsmarkt. Niet zelden is die betrokkenheid ingegeven omdat men vanuit de eigen omgeving ziet hoe moeilijk het soms is voor bijvoorbeeld een Wajonger om aan de bak te komen. De overheid biedt via UWV en/of gemeente aantrekkelijke financiële voordelen om de werkgever te stimuleren een Wajonger in dienst te nemen. Het gaat hierbij om de volgende voordelen voor u als werkgever:

  • Lage InkomensVoordeel (LIV):Het in dienst nemen van een Wajonger geeft de mogelijkheid van het Lage InkomensVoordeel (LIV). Als aan de voorwaarden van deze regeling is voldaan kunt u als werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen. Klik hier voor meer informatie over de LIV-regeling.
  • Loonkostensubsidie: Als de Wajonger door zijn handicap een lagere productiviteit heeft dan kan de loonwaarde door een arbeidsdeskundige worden vastgesteld. Het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon wordt dan gecompenseerd door het UWV. Die subsidie geldt maximaal vijf jaar maar kan soms worden verlengd.
  • Proefplaatsing: De werkgever kan een Wajonger een proefplaatsing aanbieden. De Wajonger kan dan maximaal twee maanden bij de werkgever werken zonder dat daaraan voor de werkgever kosten zijn verbonden. Als de werkgever na die twee maanden besluit door te gaan, dan wordt verwacht dat hij een contract sluit van minimaal zes maanden. Voorts geldt als voorwaarde dat tijdens de proefplaatsing een aansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten voor de werknemer. Klik hier voor meer informatie over de proefplaatsing.
  • Jobcoach:Het kan zijn dat de Wajonger extra begeleiding nodig heeft bij het werk. Daarvoor kan de werknemer zelf een jobcoach aanstellen. De kosten daarvan worden vergoed door het UWV. Ook de werkgever kan een jobcoach regelen. Dat hoeft geen gecertificeerde persoon te zijn maar het kan ook bijvoorbeeld een eigen medewerker zijn die de taak krijgt de Wajonger onder zijn hoede te nemen. De kosten van een te volgen cursus voor deze coach/medewerker worden dan door het UWV vergoed.
  • Voorzieningen:Het kan zijn dat er vervoersvoorzieningen nodig zijn om bijvoorbeeld de wajonger van huis naar het werk te brengen (bijv. rolstoeltaxi). Het is ook mogelijk dat er voorzieningen op de werkplek moeten worden geregeld zoals bijvoorbeeld een aangepaste bureaustoel of toetsenbord.

Rechtspositie Wajonger versus niet-Wajonger

Wajongers hebben vanuit het sociale zekerheidsstelsel een financieel steuntje in de rug gekregen om ervoor te zorgen dat ze een plaats op de arbeidsmarkt kunnen veroveren. Dit betekent echter niet dat de Wajonger een mindere rechtspositie zou hebben ten opzichte van de “gewone” werknemer. De regels van bijvoorbeeld het ontslagrecht gelden onverkort voor alle werknemers in de onderneming hetzelfde. Het maakt daarbij dus niet uit of een werknemer al dan niet een Wajong uitkering heeft of heeft genoten.”

06-10-2021