FiscaFlits 1 - 2024

Belasting bijbetalen voor spaarders

Degenen die in 2023 over vermogen in de vorm van spaargeld beschikten, moeten bij hun definitieve aanslag over 2023 erop rekenen dat ze een flink bedrag aan belasting moeten bijbetalen. De oorzaak is dat de Belastingdienst bij het opleggen van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over het jaar 2023 rekening heeft gehouden met een te laag forfaitair rendement.

Wat betekent dit?

Belastingplichtigen die vermoedelijk belasting moeten betalen of terug krijgen, ontvangen aan het begin van ieder jaar een voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Hierin wordt rekening gehouden met de vermoedelijk te betalen of terug te krijgen belasting op grond van geschatte gegevens van vorige jaren. Met betrekking tot vermogensinkomsten werd in box 3 rekening gehouden met een forfaitair rendement van 0,36% op vermogen in de vorm van spaargeld. AMRO BANK Mees Pierson heeft echter bekend gemaakt dat dit percentage hoger uit zal vallen, omdat de spaarrente de laatste tijd is gestegen. Dit zou betekenen dat uitgegaan moet worden van een forfaitair rendement van 0,92%. De Belastingdienst maakt binnenkort bekend of dit percentage inderdaad klopt.

Ons advies

Houd er rekening mee dat uw aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2023 hoger uit zal vallen als u in 2023 over veel spaargeld beschikte. Als het percentage inderdaad vastgesteld wordt op 0,92%, betekent dit dat u over uw spaargeld ruim anderhalf keer meer belasting gaat betalen. Een belastingplichtige zonder partner met bijvoorbeeld €1 miljoen aan spaargeld betaalt hierover €1.690 extra aan belasting.

Belastingrente flink hoger sinds 1 januari 2024

De percentages belastingrente zijn per 1 januari 2024 fors verhoogd. Voor de vennootschapsbelasting bedraagt het percentage nu 10% in plaats van 8%, voor alle overige belastingen is het percentage nu 7,5% in plaats van 6%. De te betalen belastingrente voor de toeslagen is 4% gebleven, het percentage van door de Belastingdienst te vergoeden belastingrente is voor toeslagen gedaald van 6% naar 4%.

Wat betekent dit?

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als men uw belastingaanslag door uw schuld niet op tijd kan vaststellen of als de aanslag afwijkt van uw aangifte, bijvoorbeeld omdat u teveel kosten in aftrek op de winst heeft gebracht. Er wordt belastingrente vergoed als u belasting terugkrijgt en door de schuld van de fiscus uw aanslag te laat is vastgesteld. Het bovenstaande geldt ook voor toeslagen.

Ons advies

Probeer het betalen van belastingrente zoveel mogelijk te voorkomen door op tijd uw aangiftes in te dienen en door de verschuldigde belasting zo goed mogelijk te berekenen. Lukt het tijdig indienen van uw aangifte niet, zorg er dan voor dat uw voorlopige aanslag niet te laag is. U kunt deze desgewenst zelf online aanpassen. Als u moet bijbetalen, betaalt u immers fors belastingrente.

Subsidie elektrische bedrijfsauto later aanvragen

Dit jaar kunt u voor de laatste keer profiteren van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). De aanvraag is echter vertraagd en zal waarschijnlijk pas vanaf eind maart mogelijk zijn.

Wat betekent dit?

Elektrisch rijden wordt steeds meer als normaal beschouwd, wat onder andere te zien is in de afname van financieel gunstige regelingen. Toch kunt u dit jaar nog via de SEBA in aanmerking komen voor maximaal €5.000 subsidie per bedrijfsauto. De SEBA is een percentage van de catalogusprijs. Voor grote ondernemingen is dit 7%, voor middelgrote ondernemingen 10% en voor kleine ondernemingen 12%. Er geldt wel een aantal voorwaarden voor de subsidie.

Ons advies

Bent u toch al van plan een nieuwe elektrische bedrijfswagen aan te schaffen, kijk dan of u voldoet aan de voorwaarden voor de SEBA. De SEBA heeft betrekking op elektrische bestelauto’s en elektrische vrachtauto’s tot 4.250 kilo. Verder mag u op het moment van aanvragen nog geen definitief koopcontract hebben afgesloten. U kunt met deze voorwaarde rekening houden door in het koopcontract de passage op te laten nemen  “Order wordt definitief na toekenning aanvraag SEBA”. Kijk voor alle voorwaarden op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). U kunt hier ook uw emailadres achterlaten, zodat u bericht ontvangt wanneer de aanvraag wordt opengesteld.

Verhuisregeling ook als woning niet direct aangeboden wordt voor verkoop?

In de inkomstenbelasting bestaat de zogenaamde verhuisregeling. Deze regeling maakt het bij verhuizing mogelijk om tijdelijk voor twee woningen de hypotheekrente in aftrek te brengen. De verhuisregeling kan worden toegepast als een woning in het kalenderjaar van verhuizing, of in één van de drie voorgaande kalenderjaren, aangemerkt kon worden als eigen woning waarvoor hypotheekrente in aftrek kon worden gebracht. Voorwaarde is dat de woning leeg staat en aangeboden wordt ten verkoop. Onlangs heeft de Belastingdienst aangegeven dat de verhuisregeling ook geldt als de woning na verhuizing niet direct ten verkoop wordt aangeboden. Er gelden dan wel voorwaarden.

Wat betekent dit?

De Belastingdienst neemt het standpunt in dat de verhuisregeling ook kan worden toegepast als de woning na verkoop nog niet direct beschikbaar is voor de verkoop. Dit kan dan echter pas vanaf het moment waarop de woning wordt aangeboden voor de verkoop. Hierdoor is de aftrek van de hypotheekrente dus nog slechts mogelijk voor het restant van de periode waarover de verhuisregeling maximaal kan worden toegepast.

Ons advies

Het standpunt betekent extra ruimte voor toepassing van de regeling, ook wanneer u nog niet direct uw woning na verhuizing wilt verkopen. Houd er rekening mee dat u desgevraagd aannemelijk moet kunnen maken dat de woning aangeboden wordt voor de verkoop. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door uw contacten en afspraken met makelaars vast te leggen, evenals advertenties en dergelijke.

Nog dit jaar bestelauto kopen?

U heeft nog een klein jaar de tijd om een nieuwe bestelauto te kopen, zonder dat u hiervoor BPM verschuldigd bent. De regeling dat ondernemers vrijstelling van de BPM krijgen als ze een bestelauto meer dan 10% zakelijk gebruiken, gaat per 2025 namelijk verdwijnen. Ook wordt vanaf 2025 de BPM op bestelauto’s voortaan afhankelijk van de CO2-uitstoot. Dit geldt nu ook al voor personenauto’s.

Wat betekent dit?

Door het vervallen van de vrijstelling wordt een bestelauto fors duurder. Hoeveel is afhankelijk van de CO2-uitstoot. De BPM bedraagt nu en ook vanaf 2025 al snel enkele duizenden euro’s. De BPM is nu nog afhankelijk van de catalogusprijs en de soort brandstof, maar straks dus van de CO2-uitstoot.

Ons advies

Was u toch al van plan op korte termijn een nieuwe bestelauto te kopen, doe dit dan zo mogelijk nog dit jaar. Wacht hier ook niet te lang mee, want u zult vast niet de enige ondernemer zijn die dit voordeel nog wil realiseren. De BPM geldt overigens niet bij de aankoop van een occasion, maar wij kunnen ons voorstellen dat de nieuwe maatregel ook op occasions een prijsopdrijvend effect zal hebben.

Hypotheek bij BV: boeterente aftrekbaar?

Veel DGA’s sluiten een hypothecaire lening voor de aankoop van een woning af bij hun eigen BV. Onlangs heeft de Hoge Raad aangegeven of boeterente die betaald moet worden bij oversluiten van de lening ook aftrekbaar is. Boeterente wordt bij hypothecaire leningen in rekening gebracht die vroegtijdig worden afgelost. Boeterente is een vergoeding voor de gemiste rente die de hypotheekverstrekker anders zou ontvangen.

Wat betekent dit?

In het arrest had een DGA bij zijn eigen BV een hypothecaire lening afgesloten tegen een rente van 7,9%. De DGA besloot op enig moment de lening gedeeltelijk af te lossen en een nieuwe lening bij zijn BV aan te gaan tegen een rente van 4,2%. De BV bracht hierop een bedrag van ruim €34.000 aan boeterente in rekening. De vraag was of deze boeterente aftrekbaar was voor de DGA. De Hoge Raad vond van wel.

Ons advies

De Hoge Raad geeft aan dat boeterente gewoon aftrekbaar is, ook als de lening bij de eigen BV is afgesloten, op voorwaarde dat de boeterente zakelijk is. Dat de DGA zijn eigen voorwaarden met betrekking tot de lening kon bepalen, is niet van belang. Ook is niet van belang dat de DGA met het oversluiten van de lening een fiscaal voordeel wilde behalen. De DGA had namelijk overwogen dat zijn inkomen de komende jaren zou gaan dalen, zodat de aftrek van hypotheekrente minder voordeel op zou leveren. Daar kwam bij dat de aftrek van hypotheekrente de komende jaren zou afnemen door de afbouw van het aftrekpercentage in box 1. Ook dit vond de Hoge Raad irrelevant.

Minimumloon opnieuw omhoog

Het minimumloon gaat per 1 juli van dit jaar met 1,2% extra omhoog. De stijging is een gevolg van een amendement uit de Tweede Kamer. Daarnaast wordt het minimumloon per 1 juli geïndexeerd aan de hand van de stijging van de CAO-lonen. Hoeveel het minimumloon per saldo stijgt, is nog niet bekend. Het minimumloon steeg ook al per 1 januari 2024 met 3,75%. Daarnaast werd het minimumloon per dezelfde datum gebaseerd op een werkweek van 36 uur. Werknemers die meer uren per week werkten voor het minimumloon, gingen er daardoor per saldo extra op vooruit.

Telt schuld ondernemerswoning mee als excessieve lening?

Sinds dit jaar mogen DGA’s bij hun eigen BV nog maar een schuld hebben van maximaal €500.000. Daarnaast mogen ze bij hun BV een hypotheek hebben uitstaan ter financiering van een eigen woning. Die schuld telt niet mee ter bepaling van de grens van €500.000. Onlangs is duidelijk geworden of een hypotheek op een ondernemingswoning in de sfeer van de inkomstenbelasting meetelt als excessieve schuld. De Belastingdienst heeft aangegeven dat dit onder voorwaarden niet het geval is. Daarbij is uitgegaan van een ondernemer in de inkomstenbelasting, die daarnaast DGA van een BV is.

De ondernemingswoning  in de inkomstenbelasting is gefinancierd met een hypothecaire lening bij de BV. De Belastingdienst geeft aan dat een dergelijke lening niet meetelt ter bepaling van de grens voor excessieve leningen, mits voldaan wordt aan de eis dat de rente van de lening, als deze in privé zou zijn afgesloten, aftrekbaar zou zijn geweest. De woning en de lening worden dus als ondernemersvermogen aangemerkt, maar dienen toch te voldoen aan de eisen die voor particulieren gelden als ze hypotheekrente in aftrek willen brengen.

Daarnaast geldt nog de eis dat in beginsel een recht van hypotheek op de eigen woning moet zijn verstrekt aan de eigen BV. De Belastingdienst heeft ook aangegeven dat het geen bezwaar is als de voorwaarden van de lening worden aangepast, zodat alsnog aan genoemde eisen wordt voldaan. Is er bijvoorbeeld sprake van een aflossingsvrije hypotheek, dan is de rente in principe niet aftrekbaar. De lening kan dan zodanig aangepast worden dat deze toch voldoet aan de eisen die voor particulieren voor aftrek van hypotheekrente gelden, zodat de lening niet meetelt bij de bepaling van de grens voor excessief lenen. Op die manier kan belastingheffing in box 2 worden voorkomen.

Persoonlijk advies

Heeft u naar aanleiding van deze Fiscaflits vragen of wilt u persoonlijk advies, neem dan contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies, (0348) 41 97 71.

Gepubliceerd: dinsdag 7 mei 2024