Vragen uit de praktijk

Als ondernemer heeft u vast wel eens een bedrijfseconomische of juridische vraag. Gelukkig kunt u dan contact opnemen met de adviseurs van Vakcentrum Bedrijfsadvies. De juristen en bedrijfseconomen zitten er speciaal voor u en kennen de wet- en regelgeving tot in de puntjes. Op deze pagina vindt u het antwoord op veelgestelde praktijkvragen.

Is investeren altijd fiscaal verstandig?

Een groot deel van mijn winkelinventaris is volledig afgeschreven. Dat leidt ertoe dat mijn resultaat toeneemt, omdat ik niet langer afschrijvingen kan opvoeren als bedrijfskosten waardoor ik meer belasting moet betalen. Ik hoor om me heen dat het verstandig is om dan weer te investeren om zo weer af te kunnen schrijven. Is het verstandig om dat te doen?

Waar moet ik op letten bij ontslag op staande voet?

Een ontslag op staande voet kan worden gegeven als sprake is van een dringende reden en dit ontslag (min of meer) onmiddellijk na ontdekking wordt gegeven. De dringende reden moet zo ernstig zijn dat het voor een werkgever niet meer mogelijk is het dienstverband te laten voortduren. Het ontslag en de redengeving moeten schriftelijk worden bevestigd aan de werknemer. Raadpleeg voordat u overgaat tot ontslag op staande voet, altijd een van onze juristen.

Moet de werknemer die het dienstverband wil beëindigen een opzegtermijn in acht nemen en zo ja, wat is dan duur van die opzegtermijn?

De hoofdregel is dat de werknemer een opzegtermijn van één kalendermaand in acht moet nemen. Werkgevers die onder de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf vallen mogen in de arbeidsovereenkomst opnemen dat de opzegtermijn vier weken bedraagt in plaats van een maand. Voor oproepkrachten (nulurencontracten, min/max contracten) geldt een opzeg- en oproeptermijn van slechts 4 dagen. Als de werkgever valt onder de CAO Levensmiddelen dan bedraagt zowel de oproeptermijn als de opzegtermijn voor de oproepkracht slechts 24 uur.

Kan ik een werknemer “op proef” laten werken? Of is een proeftijd verstandiger en hoe werkt dit?

Als werkgever wilt u graag weten of een nieuwe werknemer de functie wel goed kan vervullen. Om hierachter te komen, laten werkgevers soms de kandidaat-werknemer “op proef” werken. Dat wil zeggen dat de werknemer een aantal uur of bijvoorbeeld een dag komt proefdraaien, terwijl er (nog) geen schriftelijke arbeidsovereenkomst getekend is. U loopt in deze situatie het risico dat de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd claimt. U moet dan aantonen dat er geen arbeidsovereenkomst is met de werknemer. In de praktijk is dit lastig, nu er wel werkzaamheden zijn verricht. Proefdraaien voor nieuwe medewerkers raden wij daarom af.

Loonbetaling op Koningsdag en Bevrijdingsdag

Hoe zit het ook al weer met het loon als op feestdagen wordt gewerkt. Bevrijdingsdag 5 mei is het makkelijkst, dat is pas in 2025 weer een officiële feestdag. Hieronder vindt u een overzicht van de regelingen voor de andere feestdagen in de verschillende cao’s voor de diverse branches.

Hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn toegestaan?

Geldt dit ook voor werknemers onder de 18 jaar, BBL’ers en AOW-gerechtigde werknemers? Er kan voor een totale periode van maximaal 36 maanden (inclusief eventuele tussenpozen van maximaal 6 maanden) een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan. Dit mogen in deze periode ook maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn. De ketenregeling is niet van toepassing op een BBL’er en op een werknemer die jonger is dan 18 jaar én gemiddeld maximaal 12 uur per week werkt. Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, geldt onder voorwaarden een gewijzigde ketenregeling.

Wat kan ik doen als mijn werknemer zonder toestemming op vakantie gaat/blijft?

De meeste werkgevers hebben tegenwoordig een vakantieprocedure in hun huishoudelijk reglement. Maar ook wanneer dit niet zo is, mag een werknemer niet zonder overleg en toestemming op vakantie gaan wanneer deze dat wenst. Dus hoewel je als werkgever vergaand moet meegaan in vakantiewensen van werknemers is nog steeds een toestemming vereist. Gaat de medewerker zonder toestemming, dan mag u de werknemer er – schriftelijk en aangetekend - op wijzen dat u hem dan gaat ontslaan. Komt de werknemer dan niet opdagen en/of legt hij geen zwaarwegende persoonlijke reden aan u uit? Dan kunt u in veel gevallen overgaan tot ontslag op staande voet. 

Kan een werknemer die ziek is vakantie opnemen? Vervalt de vakantie als hij geen vakantie opneemt?

Een werknemer kan tijdens ziekte vakantie opnemen. Voorwaarde is dat hij in redelijkheid van die vakantie kan genieten. Dat geldt bijvoorbeeld niet voor de ernstig zieke werknemer die aan bed is gekluisterd. Als vakantie wordt opgenomen is de werknemer vrijgesteld van arbo-bezoeken, re-integratieactiviteien zoals bijv. therapeutisch werken. Als er twijfel is of de vakantie mogelijk de genezing beperkt, vraagt u advies aan de arbo-arts.

Hoe bepaal ik de waarde van mijn winkel?

In de loop van het jaar word ik 65 jaar en dan wil ik eigenlijk stoppen als ondernemer. Via een leverancier heeft zich een belangstellende gemeld. Daar heb ik vanavond een gesprek mee. De afgelopen jaren verdiende ik een goede boterham, heeft u voor mij een richtlijn om de waarde van mijn winkel te bepalen?

WW gedifferentieerde premie

Hoe zit het ook alweer met de gedifferentieerde hoge en lage WW-premie? Is daarin nog iets aangepast in verband met het Coronavirus?

Personeel inlenen van niet-essentiële winkels: waar let ik op?

We ontvangen veel vragen over het tijdelijk inlenen van personeel. Essentiële winkels overwegen om personeel tijdelijk in te lenen van de niet-essentiële winkels gedurende de lockdown-periode. Het is van belang om te weten dat hier naast kansen ook bepaalde risico’s aan zitten.

Einde lockdown leidt tot toename bedrijvigheid

‘Verkoopzaadje’ lijkt geplant Stapsgewijs werden in de afgelopen weken de maatregelen met betrekking tot de coronapandemie afgebouwd, met als – voorlopig - laatste stap de uitgebreide versoepeling op 5 juni jl. Er lijkt een direct verband te bestaan tussen deze afbouw van maatregelen en de activiteiten op de telefoon en in de mail. Wat gebeurt er? De afgelopen weken trok niet alleen het aanbod van detailhandelsondernemingen aan, maar ook de vraag er naar.

Het belang van de (schriftelijke) waarschuwing

We ontvangen veel vragen van werkgevers die per direct afscheid willen nemen van werknemers in verband met ongewenst gedrag. Vaak blijkt dat in het verleden al meerdere malen (al dan niet hetzelfde) ongewenst gedrag is vertoond zonder dat hiervoor een schriftelijke waarschuwing is gegeven. Door het geven van een schriftelijke waarschuwing maakt u duidelijk dat dit gedrag ongewenst is en voorkomt u mogelijk herhaling hiervan. Afhankelijk van de ernst van het ongewenste gedrag, al dan niet in combinatie met bijvoorbeeld disfunctioneren, kan een verstrekte schriftelijke waarschuwing een rol spelen bij (de voorwaarden van) een afscheid van de werknemer.

Is Bevrijdingsdag op dinsdag 5 mei 2020 een feestdag of niet?

Bevrijdingsdag (5 mei) is een officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij. Er gelden verschillende regels over wanneer dit een vrije dag is voor uw werknemers. Hieronder leest u per branche welke regels gelden.

Is ruilen een recht van de klant of een gunst van de ondernemer?

Ruilen is een gunst van de ondernemer. Hoofdregel is dat na de aankoop van een product het risico over gaat naar de klant. Als de klant spijt heeft van zijn aankoop, is de ondernemer niet verplicht het product terug te nemen. In de praktijk gebeurt dat meestal wel. U hebt dan de keuze om geld terug te geven, iets anders te laten uitzoeken of een tegoedbon uitschrijven. Dit geldt in de fysieke winkel.