Moet de werknemer die het dienstverband wil beëindigen een opzegtermijn in acht nemen en zo ja, wat is dan duur van die opzegtermijn?

De hoofdregel is dat de werknemer een opzegtermijn van één kalendermaand in acht moet nemen. Werkgevers die onder de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf vallen mogen in de arbeidsovereenkomst opnemen dat de opzegtermijn vier weken bedraagt in plaats van een maand. Voor oproepkrachten (nulurencontracten, min/max contracten) geldt een opzeg- en oproeptermijn van slechts 4 dagen. Als de werkgever valt onder de CAO Levensmiddelen dan bedraagt zowel de oproeptermijn als de opzegtermijn voor de oproepkracht slechts 24 uur.

document-428331

De korte opzegtermijn voor oproepkrachten is een gevolg van invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020. Tegenover die korte termijn staat wel het recht van de werkgever om de oproep van een werknemer tot uiterlijk vier dagen voor aanvang van zijn dienst te wijzigen of in te trekken. Bij werkgevers die vallen onder de CAO Levensmiddelen geldt dat recht tot wijziging of intrekking zelfs tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de dienst. Een werknemer die niet de juiste opzegtermijn in acht neemt is schadeplichtig. De schade wordt gesteld op het bedrag van het brutoloon dat de werknemer zou hebben ontvangen over de periode vanaf de beëindiging tot de dag dat hij rechtsgeldig kon opzeggen.