De wet Franchise

Vanaf 1 januari 2021 geldt de wet Franchise als onderdeel van het Burgerlijk Wetboek. De wet Franchise zorgt voor een betere balans in de verhouding tussen de franchisenemer en de franchisegever. Het Vakcentrum heeft zich 10 jaar ingezet om te komen tot deze wet.

De belangrijkste elementen uit de wet

Transparantie voorafgaand en tijdens de overeenkomst:

De franchisegever en de franchisenemer zijn volgens de wet verplicht elkaar die informatie te geven die relevant is voor een goede franchiserelatie.

Het recht om advies in te winnen:

Geheimhoudingsbepalingen mogen niet verhinderen dat een (potentiële) franchisenemer adviseurs inschakelt.

Vooraf vastleggen hoe de goodwill wordt bepaald:

De persoonlijke inzet van de franchisenemer kan tot een waardestijging leiden. Vooraf moet worden vastgelegd hoe die bij het aflopen van de overeenkomst wordt bepaald.

Instemmingsrecht van franchisenemers:

Bij beslissingen over de formule die ingrijpende financiële consequenties kunnen hebben, moeten de franchisenemers in meerderheid instemmen. Franchisenemersverenigingen spelen daarbij een belangrijke rol.

Een beperking van het non-concurrentiebeding:

De wet biedt franchisenemers ruimte voor hun ondernemerschap na het beëindigen van de franchiseovereenkomst.

Naar de tekst van de wet

De evaluatie van de wet

Bij de totstandkoming van de wet is bepaald dat de wet na vijf jaar geëvalueerd wordt.

Die evaluatie moet dus in 2025 plaatsvinden. Het Franchisenemers Netwerk Nederland treedt hierbij namens de franchisenemers op.