VC Papier - 1 september 2022

Zit je dan, met de billen bloot.
Gelukkig goed papier

In gebreke stellen

Wist u dat die stap meestal nodig is om een contractspartij die zijn afspraken niet nakomt aan te spreken? Of u nu nakoming wenst of schadevergoeding en ontbinding, in veel gevallen moet u de partij met wie u zaken doet eerst een schriftelijke mededeling sturen waarin u duidelijk maakt dat hij tekortschiet en dat hij een redelijke termijn van u krijgt om dat alsnog te doen, een laatste kans en wat er gebeurt als deze kans niet wordt gegrepen. Dus worden de diensten niet goed of op tijd verricht, blijven de bestelde producten achter of zijn ze gebrekkig, start met een in gebrekestelling.

De bekendste uitzonderingen zijn de situatie dat u een fatale termijn overeenkwam (een gewaarschuwd man, telt voor twee) of in het geval u uit een mededeling van uw contractspartij mocht afleiden dat hij niet meer (goed) zal nakomen. Dan heeft zo’n laatste kans geen zin en dan vraagt de wet daar ook niet om, al mag u daar niet te snel van uit gaan.

Heeft u vragen over de ingebrekestelling, of over wat u kunt doen wanneer iemand zijn afspraken niet nakomt, neem contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies.

Rente

Wettelijke rente, daar hebt u meestal recht op wanneer een schuldenaar u te laat betaalt. Wist u dat er twee soorten zijn?

Wettelijke rente bij een handelsovereenkomst, een overeenkomst tussen ondernemingen, is aanzienlijk hoger (nu 8%) dan de wettelijke rente bij andere overeenkomsten (2%). Let wel op, sinds kort heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt dat rente bij claims wegens beëindiging van een handelsovereenkomst of ten aanzien van buitengerechtelijk kosten dan weer onder de ‘gewone’ handelsrente valt. Ook kunt u als bedrijf natuurlijk zelf iets afspreken over de rentevergoeding. Dan gaat het om contractuele rente.

Wij komen het nog vaak tegen dat ondernemers niet goed voor ogen hebben welke renteregelingen gelden in de contracten die ze sluiten.

De wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen bepaalt welke oneerlijke handelspraktijken tussen leverancier en afnemer verboden zijn. En welke praktijken toegestaan zijn, wanneer dit goed is afgesproken. De wet is jong en er is nog weinig ervaring mee opgedaan in de rechtszaal. De wet raakt de positie van kleinere boeren, tuinders, vleesverwerkers, zuivelfabrieken, sierteeltproducenten, groothandelaren en vissers ten opzichte van de grotere afnemers. De verwachting is dat die ervaring wel zal toenemen in de komende jaren. De wet biedt voedselleveranciers bescherming tegen praktijken als te late betalingen, ‘een voor twaalf’ annuleringen, eenzijdige contractwijzigingen en vergeldingsacties.

Afspraken in strijd met een verbod zijn niet geldig, maar sommige onevenwichtige afspraken mogen nog wel worden gemaakt. Grote afnemers mogen met de kleine leveranciers nog steeds – duidelijk - afspreken dat onverkochte producten worden teruggestuurd/verwijderd zonder te betalen en dat vergoedingen moeten worden betaald voor opslag-, promotie- en personeelskosten. Als ondernemer leverancier met een bederfelijk product moet u dus goed opletten wat u tekent.  hoe deze afspraken luiden.  

Een leverancier kan een geschil hierover aan de rechter voorleggen en bij de geschillencommissie. Ook kan ACM – net als bij overtredingen van de Mededingingswet – overtredingen van de wet onderzoeken en bestraffen met boetes.