Franchise Kennis

5-2-2024

Eerste, inspirerende, bijeenkomst FNN Kernteam

Na de FNN-bijeenkomst in november vorig jaar heeft een groot aantal franchisenemersverenigingen zich aangemeld voor het FNN kernteam. Het FNN kernteam heeft op donderdag 1 februari een belangrijke stap gezet in de voorbereiding op de evaluatie van de Wet Franchise. Het is belangrijk om alle franchisenemersvertegenwoordigers actief te betrekken bij deze evaluatie. Een goede afstemming en effectieve werkwijze zijn essentieel. Het FNN kernteam speelt hierin een belangrijke rol. Het kernteam identificeert onder andere de benodigde informatie en het verwerking proces.

Tijdens de bijeenkomst van het kernteam zijn de belangrijkste aspecten van de Wet Franchise uitvoerig besproken. Er is specifiek ingegaan op de praktische implicaties, potentiële valkuilen en mogelijke oplossingsrichtingen. Dit is de basis voor de verdere voorbereiding van de evaluatie.

In de bijeenkomst van het kernteam lag met name de focus op de manier waarop alle aangesloten franchisenemersverenigingen een bijdrage kunnen leveren. Hierbij is besproken welke specifieke informatie nodig is en hoe deze informatie het meest effectief verwerkt kan worden.

Ter voorbereiding van de volgende stap benadert FNN de franchisenemersverenigingen om nadere informatie aan te leveren. Vanzelfsprekend wordt daarbij de nodige vertrouwelijkheid in acht genomen. Het FNN kernteam komt medio maart weer bijeen.

De evaluatie van de Wet Franchise dient binnen 5 jaar na de inwerkingtreding te zijn afgerond. Dus voor 1-1-2026. Hoewel er voldoende tijd lijkt te zijn onderstreept deze tijdslijn het urgente karakter van de voorbereidingen en de actieve betrokkenheid van alle betrokken partijen, waaronder de franchisenemersverenigingen die bij FNN zijn aangesloten.

Huurdersvariant ROZ-model huurcontract winkel- en horecapanden versterkt positie huurder en franchisenemer

Eerder deze week is een nieuw huurcontract voor winkel- en horecapanden gepresenteerd. De zogenoemde ’huurdersvariant’ is een variant op het veelgebruikte ROZ-model huurovereenkomst. De nieuwe huurdersvariant biedt een betere balans tussen de belangen van huurders en verhuurders bij contractbesprekingen voor de huur van een winkel- of horecapand. Omdat de huurovereenkomst ook onderdeel kan zijn van de relatie tussen franchisenemer en franchisegever is het goed om als franchisenemersvereniging van deze huurdersvariant op de hoogte te zijn.

Afgelopen jaren groeide het ongenoegen bij huurders in de retail en horeca over het veel gebruikte, maar onvoldoende evenwichtige model Huurovereenkomst Winkelruimte dat door verhuurders, verenigd in de Raad Onroerende Zaken, is opgesteld. Dat model leidt tot onevenredigheid in belangen en verantwoordelijkheden tussen huurders en verhuurders. Tijdens contractonderhandelingen staan retail- en horecaondernemers op achterstand. De praktijk heeft inmiddels ook geleerd dat het ROZ-model tot onredelijke situaties kan leiden, zoals tijdens de coronatijd en recent nog met de extreme huurindexeringen. Onderhandelingen daarover met de verhuurders bleken zeer moeizaam te zijn en langdurige en kostbare procedures waren daardoor helaas noodzakelijk. Te weinig waren verhuurders bereid te zoeken naar passende oplossingen.

De Huurdersvariant zorgt voor evenwicht en evenredigheid bij het vastleggen van (ver)huurverplichtingen. Daaraan hebben huurders van een winkel- of horecapand vanwege toenemende regeldruk grote behoefte.

De initiatiefnemers Koninklijke INretail, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Raad Nederlandse Detailhandel (RND), Vakcentrum, Vastgoedoverleg (VGO), Koninklijke MKB-Nederland en Koninklijke Horeca Nederland (KHN), roepen alle huurders van winkel- en horecapanden op om bij het aangaan of verlengen van een huurcontract vanaf nu de Huurdersvariant als uitgangspunt te nemen.  

Beschikbare documenten

1: Huurdersvariant model huurovereenkomst winkelruimte ROZ 2022

Deze Huurdersvariant kan door huurders worden ingebracht om als basis te dienen voor de gesprekken tussen verhuurders en huurders om te komen tot een meer evenredige en evenwichtige huurovereenkomst.

2: Toelichting op ­Huurdersvariant

Uit deze toelichting kunnen huurders ook argumentatie halen over waarom ze de tekst van het ROZ-model willen wijzigen.

3: Oplegger ­Huurdersvariant ROZ 2022

Mocht het niet lukken om de Huurdersvariant als basis te nemen voor de gesprekken met verhuurder over een nieuwe huurovereenkomst, dan kan dit document worden gebruikt om aan verhuurder aan te geven waar u als huurder aanpassingen in de concept-huurovereenkomst wenst.

4: Huurdersvariant ­omzethuurbepaling ROZ-2022

Dit document is een variant op de model omzethuurbepaling van ROZ met wijzigingen en toevoegingen die meer rekening houden met de belangen van huurders. Niet alle huurders willen omzethuur en dus gebruikt u dit document alleen als omzethuur onderdeel is van de gesprekken met de verhuurder.

5: Huurdersvariant model proces-verbaal van oplevering ROZ

Dit document is een variant op de model proces-verbaal van oplevering van ROZ. Dit document kan als basis worden gebruikt als het gehuurde door de verhuurder aan de huurder wordt opgeleverd.

Belangrijkste aanpassingen

De belangrijkste aanpassingen in de Huurdersvariant van het ROZ-model zijn:

 • Een meer gedetailleerde omschrijving van het gehuurde om de huurder beter te beschermen.
 • Introductie van een minimale energielabel C-verplichting.
 • Aanpassing van de huurprijsindexering om extreme huurverhogingen te voorkomen, inclusief de introductie van een maximale indexering of staffel.
 • Alternatieve regeling voor een eerlijker verdeling van servicekosten tussen huurder en verhuurder.
 • Verantwoordelijkheid voor asbest en verontreiniging worden verlegd naar de verhuurder, in plaats van de huurder.
 • Pandemieclausule is aangepast om huurders beter te beschermen tegen de financiële impact van pandemieën en andere onvoorziene omstandigheden.
 • Focus op samenwerking tussen huurder en verhuurder bij het bespreken en vastleggen van duurzaamheidsmaatregelen.
 • Meer genuanceerde regels voor onderhoud, herstel en vernieuwing door de verhuurder.
 • Duidelijkere en meer huurder-vriendelijke regels voor onderverhuur situaties.
 • Een meer genuanceerde regeling met betrekking tot de exploitatieverplichting van de huurder.
 • Herziening van de aansprakelijkheidsbepalingen om beter aan te sluiten bij wettelijke regelingen.
 • Naast de Huurdersvariant is ook een meer huurder-vriendelijke omzethuurbepaling opgesteld.

Uitleg voor franchisenemersverenigingen

Ook als binnen de franchiseformule door de franchisegever een ander model-huurovereenkomst wordt gebruikt dan het ROZ-model verdient het aanbeveling om dit contract te controleren en daarbij gebruik te maken van de hierboven genoemde documenten.

Wilt u meer uitleg voor de leden van uw franchisenemersvereniging neem dan contact op met het Vakcentrum (0348) 41 97 71.