Belangenbehartiging

Via het Vakcentrum zit u aan tafel in Den Haag en in Brussel, daar waar wetten en regels worden gemaakt. Het doel is duidelijk: tegengaan van regelgeving waar u als ondernemer last van heeft en bevorderen van noodzakelijke regels.

Daarbij is uitgekiende lobby van belang, gesteund door kennis van de branches en de macht van het getal. Wie zijn zaakjes kent en een grote achterban heeft, krijgt meer gehoor.
Zo nodig doen we extra onderzoek om onze argumenten kracht bij te zetten. Zo onderzochten we de economische waarde van franchisenemers, de schade van winkelcriminaliteit bij Vakcentrumleden en de maatschappelijke meerwaarde van de Vakcentrumleden.

Wij kennen uw branche en staan voor uw zaak

Weten wat de ondernemer bezighoudt en dat vertalen naar de bestuurstafels; afremmen en stimuleren; voortdurend alert zijn; bijsturen waar mogelijk. Dat is een vak apart. Dat is het vak van de mensen van Vakcentrum. Zodat u als ondernemer de maximale ruimte krijgt om dat te doen waar ú goed in bent: onderscheidend ondernemen.

Meerwaarde zelfstandig ­winkelier

Het zelfstandig ondernemerschap is vitaal voor de Nederlandse economie. Mkb-retailondernemers zijn onmisbaar. De retail is een grote werkgever. Daarnaast is de mkb-ondernemer ook de partner bij lokale, maatschappelijke initiatieven en draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid van buurt, wijk of stad.
Die meerwaarde draagt het Vakcentrum met u uit, omdat er meer rekening met zelfstandig winkeliers gehouden moet worden.

Focus op ­zelfstandig ­ondernemers en ­franchisenemers

Het Vakcentrum is een vereniging voor zelfstandig ondernemers. Winkeliers die voor eigen rekening en risico werken. Wij ondersteunen dus individuele ondernemers, waaronder franchisenemers en detaillistenverenigingen. Franchisegevers kunnen bij het Vakcentrum geen lid worden. Dat houdt onze belangenbehartiging helder.

Netwerken

Het Vakcentrum praat mee daar waar het over retailondernemers gaat. Zoals in:

 • MKB-Nederland
 • Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)
 • Retail Nederland
 • Platform De Nieuwe Winkelstraat
 • Lokaal Retailbelang
 • Shopping Tomorrow
 • Vereniging Postale en Bancaire retailers (VVP)
 • MVO Nederland
 • Eurocommerce
 • Nedvang

Het Vakcentrum is ook vertegenwoordigd in de besturen van deze organisaties.

Op onze agenda staan die zaken die uw bedrijfsvoering tot in de kern raken:

 • (Corona)- steunmaatregelen
 • Nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal retailbeleid
 • Locatiebeleid
 • Arbeidsvoorwaarden en de uitwerking van wetgeving zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans
 • Sociale zekerheid
 • Franchisewetgeving en
  de positie van de franchisenemer
 • De bestrijding van winkelcriminaliteit
 • De oneerlijke concurrentie
  uit het Verre Oosten
 • De Postwet en de uitwerking daarvan (incl. overleg met PostNL)
 • Oneigenlijk gebruik van uw data door andere partijen
 • De positie van ondernemers in de grensregio’s
 • Productveiligheid
 • Toegankelijkheid voor minder-validen
 • Eisen met betrekking tot duurzame bedrijfsvoering
 • De kosten en veiligheid van het betalingsverkeer

Cao voor het ­levensmiddelenbedrijf

Een goede cao is van wezenlijk belang voor de branche. Concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt hiermee voorkomen. Het Vakcentrum voert namens de werkgevers de onderhandelingen voor de Cao voor het levensmiddelenbedrijf.

Via het Vakcentrum kunnen leden hun inbreng doen in de gesprekken over de cao. Die inbreng maakt de positie van de onderhandelingsdelegatie sterker. De meest recente cao-informatie inclusief de actuele loontabellen, bijzondere
regelingen etc. is voor leden digitaal beschikbaar

Post-, pakket- of bankbalie in uw winkel?

VVP strijdt voor passende vergoeding

Alle Vakcentrumleden met een post-, pakket- of bankbalie in de winkel zijn automatisch verbonden aan de VVP. De VVP vertegenwoordigt duizenden ondernemers die een post- en pakketpunt in hun winkel hebben. De VVP blijft strijden voor passende vergoedingen.
De VVP participeert ook in het kennisnetwerk Shopping Tomorrow met de vraag hoe lokale winkeliers beter kunnen aansluiten op het (online) koopgedrag van hun klanten.

Per 1 januari 2021 is er de Wet Franchise

Wetgeving waarvoor het Vakcentrum zich al ruim tien jaar heeft ingezet. Met resultaat!
De wet geeft een aant al belangrijke spelregels voor franchise.

Transparantie voorafgaand, tijdens en na de overeenkomst. De franchisegever en de franchisenemer worden verplicht elkaar die informatie te geven die relevant is voor een goede uitvoering van de franchiserelatie.
Vooraf vastleggen hoe de goodwill wordt bepaald. De persoonlijke inzet van de franchisenemer kan tot een waardestijging leiden. Vooraf moet worden vastgelegd hoe de goodwill bij het aflopen van de overeenkomst wordt bepaald.
Instemmingsrecht van franchisenemers. Bij beslissingen over de formule die financiële consequenties kunnen hebben, boven een van te voren vastgestelde drempelwaarde, hebben de franchisenemers instemmingsrecht.
Een beperking van het non-concurrentiebeding. Franchisenemers krijgen meer ruimte voor hun ondernemerschap na het beëindigen van de franchiseovereenkomst.

Hiermee wordt in Nederland een belangrijke stap gezet in de verbetering van de positie van de franchisenemer. Het Vakcentrum volgt de implentatie van de wet nauwgezet. We gaan ondertussen door in Brussel om ook op Europees niveau de positie van de zelfstandig winkelier en de franchisenemer stevig te verankeren.

www.vakcentrum.nl/franchise