Alcohol

Verkoop alcohol geregeld in Alcoholwet

Per 1 juli 2021 is de verkoop van alcohol geregeld in de Alcoholwet. Deze wet vervangt de Drank- en Horecawet.

Zwetsloot-GALL-2

De belangrijkste wijzigingen:

 • Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan.
 • Regels voor verkoop op afstand van alcoholhoudende dranken.
  • Leeftijdsverificatiessyteem op moment van verkoop
  • Verplichte geborgde werkwijze van leeftijdsverificaties ook bij uitlevering
  • Sterke drank mag niet in combinatie met niet-slijterijartikelen besteld kunnen worden 
 • Strafbaarstelling volwassenen die alcohol doorgeven aan minderjarigen.
 • Uitzondering strafbaarstelling 16- en 17-jarige testkopers in het kader van toezicht.
 • Uitzondering strafbaarstelling 14- en 15-jarige vmbo-leerlingen in het kader van horecastage.
 • Intrekken Besluit eisen inrichtingen DHW.
 • Opheffen verbod op toegang slijter door minderjarige.

Meer informatie over de belangrijkste wijzigingen kunt u hier vinden.

Over de verkoop van alcohol en de NIX18-campagne vindt u hier meer informatie. 

Actueel

11-05-2023: NVWA verscherpt controles alcoholverkoop

De NVWA stelt dat de regels in het kader van de alcoholwet nog onvoldoende worden nageleefd. Vandaar dat de NVWA strenger gaat controleren. Voorafgaand aan die strengere controle ontvangen alle bij de NVWA bekende winkels die alcohol verkopen een brief en flyer waarin de regels worden samengevat.

Het gaat om de volgende regels:

 1. Hoge kortingen in (online) winkels zijn verboden
 2. Leeftijdscontrole bij online verkoop is verplicht
 3. Verkoopbeperking voor online slijters.

Hier kunt u de brief (pdf) en flyer (pdf) downloaden.

Kijk hier voor een model voor de geborgde werkwijze.

 

05-12-2022: Brief staatssecretaris

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) heeft de Tweede Kamer op 2 december 2022 een brief gestuurd over problematisch alcoholgebruik, de doelstellen en recente cijfers over alcoholschade.

Enkele relevante punten:

 • Wat betreft de voortgang van het nationaal preventieakkoord (NPA) geeft de staatssecretaris aan dat hij voortgangsgesprekken met partijen wil organiseren. Rondom specifieke thema’s uit het NPA faciliteert het ministerie tevens het gesprek tussen betrokken partijen. Daarnaast wil Van Ooijen de komende periode een brede dialoog voeren om te komen tot extra acties en maatregelen om de NPA doelen op problematisch alcoholgebruik dichterbij te brengen. “Ik zal hiertoe in het voorjaar van 2023 een aantal dialoogsessies organiseren waar ik een breed scala aan maatschappelijke partijen verzoek om inbreng te leveren over de vraag welke interventies genomen kunnen worden”.
 • De staatssecretaris verzoekt partijen die eerder deelnamen aan de tafel, om na te denken over stappen die zij zelf kunnen zetten. “Ik vraag partijen om verder te gaan dan het formuleren van inspanningsverplichtingen, en te komen met concrete en meetbare maatregelen waarvan bewezen is dat deze bijdragen aan het behalen van de doelstellingen”.
 • Bij de brief is de factsheet van de NVWA over de inspectieresultaten van de controles op de Alcoholwet gepubliceerd. De NVWA houdt toezicht op het verbod op prijsacties van meer dan 25% op alcoholhoudende drank binnen de retail, zoals supermarkten, slijterijen en webshops. Daarnaast houdt de NVWA toezicht op de regels die gelden voor de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop op afstand. De factsheet laat de resultaten van het toezicht over de eerste 12 maanden na invoering van de Alcoholwet (juli 2021) zien.
 • De NIX18 en NIXzonderID campagnes worden voortgezet, waarbij de focus van de campagne nu ligt op het uitstellen van het eerste glas en het wegnemen van drempels die ouders ervaren in het voorkomen dat hun kinderen onder de 18 jaar alcohol drinken.
 • De staatssecretaris is voornemens om jaarlijks alcoholreclame en -marketing te monitoren.
 • Het kabinet heeft eerder aangekondigd een verplichting tot een leeftijdsverificatiesysteem te willen invoeren, waarmee de online verkoper of aanbieder op het moment van aankoop op een betrouwbare en eenduidige wijze de leeftijd van de koper kan verifiëren. De eisen waar een dergelijk systeem aan moet voldoen worden momenteel uitgewerkt, de verwachting is dat deze regels vanaf 2024 kunnen worden ingevoerd.
 • De staatssecretaris gaat een AMvB uitwerken waarin de verplichting tot het bijschrijven van dagleidinggevenden op het aanhangsel bij de vergunning alleen geldt voor dagleidinggevenden van horecabedrijven. Het uiteindelijke resultaat is dat de verplichte bijschrijving op het aanhangsel bij de vergunning vervalt voor slijterijbedrijven en in stand blijft voor horecabedrijven.

 

De brief en bijbehorende onderzoeken kunt u hier terugvinden: Kamerbrief over Problematisch alcoholgebruik | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

CBL Code ‘Verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt’

Alcoholhoudende horeca en zijn onderdeel van het assortiment van de supermarkt. Supermarkten willen problematisch alcoholgebruik voorkomen en op een verantwoorde wijze alcohol verkopen. Dit vergt een forse gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen, waaronder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), gemeenten, de klant en natuurlijk de supermarkten. Lees hierover meer in de CBL Code ‘Verantwoorde alcoholverkoop in de supermarkt’.

Aanvullende regels online alcohol verkoop

Er zijn aanvullende regels voor online alcohol verkoop. Er moet een leeftijdsverificatiesysteem op moment van verkoop zijn, en is er een beborgde werkwijze verplicht. Hier treft u een voorbeelddocument ‘geborgde werkwijze’ aan. U kunt dit als uw eigen ‘format’ gebruiken. Sterke drank moet separaat besteld en betaald worden. Deze regels zijn weergegeven in een checklist voor de online verkoop van alcohol.

Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvingen wij een toelichting van deze wijzigingen (pdf download).

De verkoop van alcohol

Verkoopt u alcohol in uw winkel voor consumptie? De regels hiervoor staan in de Alcoholwet.

De wet maakt verschil tussen:

 • drank met minder dan 15% alcohol, zoals bier en wijn (inclusief port en sherry, ook wanneer het alcoholpercentage hoger is dan 15%);
 • sterke drank met 15% alcohol of meer.

Als u sterke drank verkoopt, heeft u een drank- en horecavergunning of slijterijvergunning nodig. Uw personeel moet ook aan bepaalde eisen voldoen. Bent u van plan om alcohol te verwerken in voedsel, dan is de Alcoholwet niet van toepassing.

Aan wie mag u alcohol verkopen?

U mag alleen alcohol verkopen aan jongeren van 18 jaar of ouder. Daarom moet u de leeftijd van een jongere controleren. U mag ook geen drank verkopen aan jongeren via mensen die 18 jaar of ouder zijn. Wordt u binnen 1 jaar 3 keer betrapt op het verkopen van alcohol aan jongeren onder de leeftijdsgrens? Dan kunt u een (tijdelijk) verbod op de verkoop van alcoholhoudende drank krijgen.

Hoe controleert u de leeftijd van jongeren?

Vraag naar het identiteitsbewijs om de leeftijd vast te stellen. Dat hoeft niet als een jongere duidelijk ouder is dan 18 jaar. Hang de regels aan wie u wel en aan wie u niet mag verkopen goed zichtbaar op in uw zaak.

Waaraan moet uw personeel voldoen?

Als u sterke drank verkoopt, moeten uw personeelsleden 16 jaar of ouder zijn. Uw leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en in het bezit van het diploma Sociale Hygiëne. In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat op uw vergunning. Als de leidinggevende niet in het bezit is van het diploma sociale Hygiëne dient u de werknemer in staat te stellen dit diploma te behalen en de kosten die daarbij zijn gemoeid te vergoeden.

De overige verkopende medewerkers zijn niet verplicht het diploma Sociale Hygiëne te behalen maar vanuit het oogpunt van verantwoord ondernemerschap is het wenselijk dat medewerkers enige kennis hebben op het gebied van sociale hygiëne.

Online training 'Soms moet je nee verkopen'

Het is van groot belang dat alle partijen – gemeenten, verstrekkers, industrie, ouders, scholen, maatschappelijke organisaties en zeker ook de jongeren zelf – gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om overmatige alcoholconsumptie door jongeren aan te pakken. Om medewerkers voor te bereiden en te trainen heeft het CBL de e-learningmodule 'Soms moet je nee verkopen' ontwikkeld. Dit is een online training voor medewerkers. De e-learningmodule bevat informatie over de legitimatieverplichting tot 25 jaar en de wetgeving rondom de verkoop van alcohol en tabak. In de training kunnen medewerkers die alcohol en/of tabak verkopen oefenen hoe ze de regels goed kunnen naleven. Na de training volgt een examen. Wanneer alle vragen goed zijn beantwoord, kan een certificaat worden geprint.

11-05-2023