Vertrouwen op een Veilige werkomgeving (vertrouwenspersoon)

Werkgevers zijn verplicht werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Dat betekent ook dat ze ongewenst gedrag, zoals pesten (seksuele) intimidatie, agressie en geweld en discriminatie zoveel mogelijk moeten voorkomen dan wel beperken. Bovendien zorgt een veilige werkomgeving dat medewerkers met meer plezier hun werk doen en dus ook minder vaak ziek zijn. Het bespaart dus kosten. Een vertrouwenspersoon en een goede klachtenprocedure zijn hierbij belangrijk. Lastige onderwerpen, maar Vakcentrum kan de leden geheel ontzorgen.

Heldere voorschriften

Het begint bij heldere afspraken in het ­Huishoudelijk reglement. Hoe en waar kan een medewerker zich melden als hij of zij ongewenst gedrag meemaakt? Welke mogelijkheden zijn er om het ongewenste gedrag te doen ophouden? Welk protocol wordt gebruikt om te komen tot een goed onderzoek en een passende oplossing of sanctie?

Het verdient overigens aanbeveling om het hele Huishoudelijk reglement regelmatig eens met de medewerkers te bespreken.

Vakcentrum Bedrijfsadvies heeft voor leden van het Vakcentrum een model ­Huishoudelijk Reglement opgesteld.
Dat is te vinden op www.vakcentrum.nl/modelovereenkomst

Inzet vertrouwenspersoon

Voor een medewerker die te maken heeft met ongewenst gedrag is het belangrijk om in vertrouwen met iemand te kunnen praten en samen met diegene naar oplossingen te zoeken. Een vertrouwenspersoon aanstellen is dan ook een belangrijke stap. Deze vertrouwenspersoon moet dan binnen de organisatie wel een strikt onafhankelijke positie in kunnen nemen.
De vertrouwenspersoon kijkt samen met de medewerker naar opties om een eind te maken aan het ongewenste gedrag. Dat kan bijvoorbeeld door het voeren van een gesprek met de veroorzaker, eventueel onder begeleiding van een neutrale gespreksleider of mediator.

Zorgvuldige behandeling

Van belang is dat een melding goed wordt behandeld. Dat betekent dat ‘hoor en wederhoor’ wordt toegepast, deugdelijk onderzoek wordt verricht, de nodige vertrouwelijkheid in acht wordt genomen en dat uiteindelijk passende maatregelen worden genomen. Hoor en wederhoor is zo belangrijk dat het negeren daarvan de maatregelen van een werkgever op losse schroeven kan zetten, hoe ernstig de kwestie ook wordt ervaren. Alle betrokkenen moeten zich kunnen uitspreken en een beschuldigde medewerker moet zich kunnen verweren. Naast de objectieve feiten en de ervaring moeten ook de intenties, de bedrijfscultuur en zelfs de privésfeer worden meegewogen.

Interne Vertrouwenspersoon Vakcentrum biedt passende training

U kunt een van uw medewerkers tot ­vertrouwenspersoon benoemen. Om hem of haar te helpen in die belangrijke taak biedt het Vakcentrum een speciale vierdaagse training waarin alle aspecten van deze rol aan de orde komen en er volop ruimte is voor oefeningen. Zie voor meer informatie en data van training de agenda.

Passende sanctie en goede nazorg

Afhankelijk van de situatie dient na de klachten­procedure een adequate en tijdige maatregel te volgen. Die moet passend zijn. Dat is vaak een erg lastige beslissing. De werkgever moet niet alleen naar het slachtoffer kijken, maar ook naar de belangen van de pleger, de overige werknemers en zichzelf. Soms volgt uit het onderzoek dat de klacht niet kan worden bewezen.

Ontslag blijft de uiterste maatregel en moet worden beoordeeld op grond van alle omstandigheden van het geval. Raadpleeg altijd een jurist (van Vakcentrum Bedrijfsadvies) voordat u overgaat tot het geven van ontslag.
Bij een goede afwikkeling hoort ook een zorgvuldig na-traject. De betrokken partijen dienen wetenschap te krijgen van de maatregelen. En de werkgever moet er op toezien dat de ­werkverhoudingen op de werkvloer herstellen.

01-09-2022