Fysieke belasting bij zwangerschap

Let extra op de fysieke belasting bij zwangerschap

Dit zijn basismaatregelen. Ze gelden als praktijknorm en worden economisch en praktisch haalbaar geacht binnen de onderneming. Met het uitvoeren van deze maatregelen wordt voldaan aan de wettelijke doelvoorschriften van de Arbowet en het Arbobesluit. Afwijkende maatregelen zijn toegestaan mits deze een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden voor veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Wanneer een werkneemster meldt dat ze zwanger is, vindt er overleg plaats tussen haar en de leidinggevende over:

  • de invulling van het recht op extra pauzes;
  • het voorkomen en beperken van werkzaamheden die tot spanning en stress kunnen leiden;
  • het beperken van fysieke belasting.

Hurken, bukken en knielen van zwangere werkneemsters wordt zoveel mogelijk voorkomen en beperkt. In de laatste drie maanden van de zwangerschap mag de werkneemster niet worden verplicht meer dan eenmaal per uur te hurken, bukken of knielen.

Tijdens de zwangerschap en tot 3 maanden na de bevalling mag een zwangere werkneemster maximaal 10 kg tillen.

Vanaf de 20e week zwangerschap wordt het tillen voor zwangere medewerkerster zoveel mogelijk beperkt. In uitzonderingssituaties mag de zwangere medewerkerster dan nog maximaal 5 kg tillen.

Meer informatie over arbeidsomstandigheden en zwangerschap kunt u vinden op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.