Voldoende pauzeren

Neem voldoende pauzes

Dit zijn basismaatregelen. Ze gelden als praktijknorm en worden economisch en praktisch haalbaar geacht binnen de onderneming. Met het uitvoeren van deze maatregelen wordt voldaan aan de wettelijke doelvoorschriften van de Arbowet en het Arbobesluit. Afwijkende maatregelen zijn toegestaan mits deze een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden voor veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Zorg dat er voldoende rustmomenten worden ingebouwd in de vorm van pauzes, ook als het druk is. Maak afspraken dat pauzes zoveel mogelijk ongestoord genoten kunnen worden, waar mogelijk in een andere ruimte dan de winkel.

Uiteraard dient te worden voldaan aan de bepalingen in de Arbeidstijdenwet: Als een dienst langer dan 5,5 uur duurt, bestaat er recht op een tussentijdse pauze van 30 minuten (eventueel gesplitst in 2 x 15 minuten).

Tips

Meer over arbeids- en rusttijden

  • Voldoende pauzeren blijkt de productiviteit ten goede te komen.
  • Meer informatie over arbeids- en rusttijden zijn te vinden in de CAO.