Participatie & Subsidie

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen (participeren) in de samenleving. En dat ook mensen met een ziekte of handicap een kans hebben op een baan. Daarom biedt de overheid aan werkgevers allerlei financiële tegemoetkomingen als zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden. Voorbeelden hiervan zijn loondispensatie, looncompensatie, subsidie voor het aanpassen van de werkplek et cetera. Op de website van het UWV vindt u meer informatie over de mogelijkheden. Maak hier vooral gebruik van!

Loonkostenvoordelen (LKV)

Voor werkgevers gelden sinds 1 januari 2018 loonkostenvoordelen (LKV) ter vervanging van de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers. LKV geldt voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap.

Stage en loonkostenvoordeel

U heeft recht op het loonkostenvoordeel voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden als u een jongere uit het praktijkonderwijs (pro) en/of het voortgezet speciaal onderwijs (vso) in dienst neemt. Al bij aanvang van de stage kan dit recht op LKV ontstaan. Download hier een infographic van de Rijksoverheid waarin de regels schematisch worden uitgelegd. 

Hoogte vergoeding loonkosten

De loonkostenvoordelen zijn lager per werknemers dan de premiekortingen. Daar staat tegenover dat meer werkgevers gebruik kunnen maken van de loonkostenvoordelen. En kleine ondernemers kunnen de volledige tegemoetkoming krijgen. Bij de korting op de premies kregen zij vaak maar een deel vergoed. Omdat zij minder premies werknemersverzekeringen betaalden dan de maximale premiekorting.

Ga voor meer informatie naar de website van de Rijksoverheid.

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Bij het in dienst nemen van een werknemer met een ziekte of handicap kunt u als werkgever mogelijk een beroep doen op een no-riskpolis. Mocht deze werknemer ziek worden, dan kunt u een Ziektewet-uitkering voor hem of haar krijgen. Het UWV betaalt voornoemde uitkering als de betreffende werknemer ziek wordt binnen 5 jaar na indiensttreding bij u als werkgever of na toekenning van een WIA-uitkering. Deze periode kan onder voorwaarden worden verlengd. Daarnaast hoeft u voor zowel de Ziektewet als voor de WGA geen hogere premie te betalen. Klik hier voor meer informatie over de no-riskpolis.

Wajonger in dienst

Wat is de Wajong? Wajong staat voor Wet arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten. Jongeren tussen de 18 en 30 jaar die nog niet gewerkt hebben maar door een ziekte of handicap niet zomaar in het reguliere arbeidsproces kunnen functioneren, maken aanspraak op een uitkering ter hoogte van 75% van het minimumloon. Maar met wat hulp kunnen Wajongers uitstekende arbeidskrachten zijn. Ook – of misschien wel juist – voor de MKB ondernemer. Lees meer

De beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Het bieden van een BBL-contract aan jonge medewerkers heeft verschillende voordelen. Zo is de wettelijke ketenregeling niet van toepassing op de arbeidsovereenkomst: medewerkers met een BBL-contract kunnen hun opleiding afmaken zonder dat de werkgever ze in vaste dienst moet nemen. Lees verder.

Relevante producten en tools

06-10-2021