Franchisewet geen belemmering voor innovatie

Er wordt nog al eens gesteld dat de nieuwe franchisewet een belemmering voor innovatie zou zijn. Dat is onjuist volgens Vakcentrum Bedrijfsadvies.

Hier een reactie op dit en andere misverstanden.

Typische stellingen van de franchisegevers advocaat en onze reactie:

  1. De FG wordt door regels belemmerd in zeggenschap in eigen bedrijf. Het remt de innovatie (activiteiten), als de FG partijen met wie hij structureel en langdurig is gebonden tot samenwerking zou moeten informeren over activiteiten. Als de FG moet overleggen over maatregelen om nadelige gevolgen een plek te geven. Nee, rekening houden met je partners is alleen maar lastig en schadelijk. Het zijn tenslotte “uitvoerders”, “verkopers”, die we alleen voor het gemak “zelfstandig ondernemers” noemen.

    Ja? Wat de wetgever met alle macht probeert te doen is juist meegaan met de wens van de franchisegever de contractsvrijheid ongemoeid te laten. Niet te komen aan de eigen verantwoordelijkheid van de zelfstandig ondernemer. Wat de wetgever poogt is alleen te zorgen dat die eigen verantwoordelijkheid wel ook werkelijk kan worden genomen. Vandaar een informatieplicht en vandaar een inspraakmogelijkheid in situaties dat op collectief niveau belangrijke besluiten worden genomen die de positie van die zelfstandig ondernemer raken. Het zijn zelfstandig ondernemers, die nu eenmaal in afwijking van de andere zelfstandig ondernemers langjarig en financieel volledig worden gebonden aan het wel en wee van de franchisegever. Met alle contractuele verplichtingen en beperkingen voor die zelfstandig ondernemer van dien.

  2. Overigens zijn er 0 franchisenemers die innovatie tegenwerken. Zouden ze dat doen, dan is dat volgens het wetsvoorstel ook gewoon slecht franchisenemerschap. Geen franchisenemer zal willen afdoen aan slagkracht van een franchisegever. Belachelijk, waarom zou je. Wat wel moet, is dat er in overleg wordt nagedacht over de betekenis en de gevolgen van besluiten, en iets moet worden geregeld om nadelen voor betrokkenen te voorkomen of beperken. Dat is logisch en redelijk en billijk en maatschappelijk volledig aanvaard. Er zijn ook 0 franchisegevers die relevante innovatie van vandaag op morgen realiseren. Daar gaat altijd tijd overheen. Dat geldt ook voor de besluitvorming die daarbij hoort. Het is vrij eenvoudig om informatievoorziening en overleg met je stakeholders tijdig te plannen. Zonder dat slagkracht wordt ingeboet. Sterker, slagkracht is altijd sterker, wanneer stakeholders meegaan, ondersteuning geven aan besluiten. Die energieke medewerking is in franchise zelfs cruciaal. En ja, dan zul je soms ook moeten overtuigen, afspraken moeten maken en moeten zorgen voor zij die er onder gaan lijden. Wil je dat echt niet aan denken, dan moet je geen franchiseketen voeren.

  3. Er zijn helemaal geen misstanden. Uitzonderlijke situaties zijn het waar misbruik en onrecht speelt, waar slachtoffers te betreuren zijn van meedogenloos opportunistisch gedrag. Calimero geluiden, verzonnen door zielige franchisenemers en belangenbehartigers. Dit rechtvaardigt geen wettelijke regels die franchisenemers versterken in hun positie tegenover de franchisegever. De meeste franchisegevers hebben het prima voor elkaar. Daar zijn de franchisenemers volledig gevrijwaard van onheuse druk en onevenwichtige verhoudingen. Die zijn helaas niet betrokken bij het onderzoek van de wetgever.

    Ha, ze zou eens moeten weten wat de lobby van franchisegevers kost. Hoeveel gesprekken met franchisegevers hebben plaatsgevonden en wat daar allemaal is verteld. Feit is dat de wetgever allang overtuigd is van de noodzaak van wettelijke regels. En niet zomaar, vanwege een paar uitzonderlijke dossiertjes van kleine zielige zelfstandig ondernemers. In tegendeel, de meeste franchisenemers herkennen zich volledig in het belang van de meeste voorgestelde regels. Dat blijkt al wel uit de consultatie tot zover. Dat weten wij ook zeker na de vele gesprekken die wij hebben gehad met franchisenemers en franchisenemersverenigingen. Het gaat om een elementair gebrek dat moet worden opgelost in de verhouding tussen de FG en FN om de nadelen van deze relatie te beperken en de voordelen ervan te vergroten.

  4. De wetgeving past niet in de tijdgeest van minder regels en ondernemersvrijheid.

    Ik herhaal, er is maximale ondernemersvrijheid en die blijft keihard overeind in het wetsvoorstel. Maar ondernemersvrijheid in een samenwerking betekent iets anders dan navelstaren. Ondernemersvrijheid in samenwerking betekent rekening houden met elkaars belangen. Wil je alleen met je eigen belangen rekening houden, dan moet je niet samenwerken. Kom daar nog eens voor in deze tijd. Voor vele vormen van samenwerking zijn er basisregels in de wet. Denk aan agentuur, aan  huur, etc. En er waren nog geen regels voor franchise. Die komen er nu een paar. Een paar evidente en misbruik voorkomende. Die een basis bieden voor juist maximaal ondernemerschap.

De stellingen van de franchisegeversadvocaat zijn van iedere realiteitszin en ondernemersvisie gespeend. Ze zou eens met een paar franchisenemers moeten gaan praten. Nee, met een paar franchisegevers die allang hebben onderkend - en goed geregeld – dat franchisenemers stakeholders zijn met wie overleg plaatsvindt, juist om innovatie en slagkracht mogelijk te maken en veilig te stellen. Want die zijn er zeker en die werken prima!