Overzicht steunmaatregelen

Het kabinet heeft op 21 januari 2021 een uitbreiding van het steunpakket gepresenteerd. Het is goed om te zien dat, mede dankzij de inzet van het Vakcentrum, een aantal regelingen zijn verbeterd. Zo zijn de vergoedingen in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten verhoogd en de Vergoeding Gesloten Detailhandel is toegankelijker geworden. Hieronder een overzicht van de geldende regelingen. 

(de brief aan de Tweede Kamer met het volledige steunpakket is hier te downloaden

Vakcentrum Bedrijfsadvies rekende de effecten van de nieuwe maatregelen door voor twee voorbeeldbedrijven. 

Een samenvatting van de maatregelen:

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat  ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL. Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van dit jaar, het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB.

Om ook kleine ondernemers aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL.

Informatie en aanvragen

VGD (Vergoeding Gesloten Detailhandel)

Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel winkels bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare collecties. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro. De voorraadvergoeding is vrijgesteld van vennootschaps- en inkomstenbelasting.

Infomatie en aanvragen

NOW

De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

Informatie en aanvragen 

Tozo

Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

Informatie en aanvragen

TONK

De TONK is een tijdelijke bijstand die aangevraagd kan worden voor maximaal 6 maanden. De uitkering is bedoeld om woonkosten te kunnen betalen als dit niet meer mogelijk is vanwege de gevolgen van coronamaatregelen. Met woonkosten worden onder meer huur, hypotheek, nutsvoorzieningen, servicekosten of gemeentelijke belastingen bedoeld.

De regeling is bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar, dus ook voor alle ondernemers, zzp'ers, werknemers en werkzoekenden. Voorwaarde is dat je een aanzienlijk deel van je inkomen verloren bent door de coronamaatregelen. Een andere vereiste is dat andere financiële regelingen, zoals een ww-uitkering, niet de kosten dekken. Bij de beoordeling van de TONK-aanvraag wordt daarom bekeken of het partnerinkomen voldoende draagkracht biedt. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en NOW worden overigens niet meegerekend als inkomen bij de aanvraag. Je kunt dus ook in aanmerkingen komen voor de TONK als je eerder gebruik hebt gemaakt van de TOZO of andere vormen van bijstand vanaf 2020. Het gaat erom dat ondanks die regelingen vaste lasten nog steeds niet betaald kunnen worden.

De lokale woongemeenten voeren de regeling uit namens de Rijksoverheid. Momenteel zijn veel gemeenten nog in de voorbereidingsfase om het loket te openen. Na aanvraag kijkt de gemeente naar de hoogte van je woonkosten en in hoeverre je zelf bij kunt dragen. Op basis van die gegevens wordt bepaald of je in aanmerking komt voor deze tijdelijke bijstand.

Hoewel sommige gemeentelijke loketten later geopend zijn, kunnen aanvragen met terugwerkende kracht worden ingediend vanaf 1 januari 2021. Aanvragen kunnen gedaan worden voor de periode januari tot en met juni 2021. De uitkering hoeft in de meeste gevallen niet terugbetaald worden, hoewel dat per gemeente verschilt. In sommige gevallen wordt de TONK als lening uitgekeerd.

Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van betaling of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.
Bekijk hier het schema van de Belastingdienst (pdf)

Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen.

Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.

Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

Informatie en aanvragen

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit gelden ook in 2021. Het gaat om onderstaande regelingen
Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)
Garantie Ondernemersfinanciering uitbraak Coronavirus (GO-C)
Borgstelling MKB Kredieten (BMKB-C)

Starters

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.

Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen.

 

Klik hier voor de informatie over steunmaatregelen op de site van de Rijksoverheid.

15-03-2021