Overzicht steunmaatregelen

Op deze pagina geven wij een overzicht van de diverse steunmaatregelen. Het is goed om te zien dat, mede dankzij de inzet van het Vakcentrum, een aantal regelingen zijn verbeterd. Zo zijn de vergoedingen in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten verhoogd en de Vergoeding Gesloten Detailhandel is toegankelijker geworden. Hieronder een overzicht van de geldende regelingen. 

Een samenvatting van de maatregelen:

Vaststelling NOW en TVL

Ondernemers die NOW en/of TVL subsidie hebben aangevraagd bij het UWV respectievelijk de RVO moeten zelf in actie komen om de verleende subsidie definitief te laten vaststellen. Als u dit verzuimt, heeft dat tot gevolg dat de betaalde subsidie moet worden terugbetaald. Kijk hier voor een overzicht met de data waarop uiterlijk definitieve vaststelling aangevraagd moet zijn

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ondersteunt bedrijven en zelfstandigen om hun vaste lasten te betalen. De TVL-subsidie is afhankelijk van het omzetverlies (minimaal 30%), het percentage vaste lasten en een subsidiepercentage. De TVL is ieder kwartaal aan te vragen. De subsidievoorwaarden kunnen ieder kwartaal wijzigen. 

Aanvragen TVL Q3 2021 kunnen van 31 augustus tot 26 okober worden ingediend. 

Informatie en aanvragen

VGD (Voorraad Gesloten Detailhandel) Deze regeling is inmiddels gesloten.

Verplicht gesloten non-food detailhandelaren ontvangen bij TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 een opslag over hun omzetverlies. We noemen deze subsidie de Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). De opslag bedraagt 5,6% in TVL Q4 2020, en is verhoogd naar 21% in TVL Q1 2021. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie. Het maximumbedrag is
€ 20.160 in TVL Q4 2020, en € 300.000 in TVL Q1 2021.

NOW

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus en overheidsmaatregelen daar tegen kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Aanvragen van NOW4 (vanaf 1 juli 2021) kan tot en met 30 september 2021.

Informatie en aanvragen 

Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

 TOZO 5 is aan te vragen tot en met 30 spetember 2021 bij uw woongemeente.

Informatie en aanvragen

TONK

De TONK is een tijdelijke bijstand die aangevraagd kan worden voor maximaal 6 maanden. De uitkering is bedoeld om woonkosten te kunnen betalen als dit niet meer mogelijk is vanwege de gevolgen van coronamaatregelen. Met woonkosten worden onder meer huur, hypotheek, nutsvoorzieningen, servicekosten of gemeentelijke belastingen bedoeld.

De regeling is bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar, dus ook voor alle ondernemers, zzp'ers, werknemers en werkzoekenden. Voorwaarde is dat je een aanzienlijk deel van je inkomen verloren bent door de coronamaatregelen. Een andere vereiste is dat andere financiële regelingen, zoals een ww-uitkering, niet de kosten dekken. Bij de beoordeling van de TONK-aanvraag wordt daarom bekeken of het partnerinkomen voldoende draagkracht biedt. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en NOW worden overigens niet meegerekend als inkomen bij de aanvraag. Je kunt dus ook in aanmerkingen komen voor de TONK als je eerder gebruik hebt gemaakt van de TOZO of andere vormen van bijstand vanaf 2020. Het gaat erom dat ondanks die regelingen vaste lasten nog steeds niet betaald kunnen worden.

De lokale woongemeenten voeren de regeling uit namens de Rijksoverheid. 

Aanvragen kunnen met terugwerkende kracht worden ingediend vanaf 1 januari 2021. Aanvragen kunnen gedaan worden voor de periode januari tot en met juni 2021. De uitkering hoeft in de meeste gevallen niet terugbetaald worden, hoewel dat per gemeente verschilt. In sommige gevallen wordt de TONK als lening uitgekeerd.

Informatie

Belastingmaatregelen

Er zijn verschillende tijdelijke maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De meeste belastingmaatregelen golden tot 1 oktober 2020. Belastinguitstel aanvragen of verlengen kan tot en met 30 juni 2021. Hierna start de betalingsverplichting voor alle ondernemers. Het terugbetalen van de belastingschuld start later, vanaf 1 oktober 2022. Ook krijgen ondernemers langer de tijd de belastingschuld af te lossen, met een betalingsregeling van maximaal 5 jaar. De versoepeling van het urencriterium voor ondernemers geldt tot 1 juli 2021. Vanaf 1 juli rekent de Belastingdienst weer met het werkelijke aantal uren dat aan de onderneming wordt besteed.

Informatie

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit gelden ook in 2021. Het gaat om onderstaande regelingen
Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)
Garantie Ondernemersfinanciering uitbraak Coronavirus (GO-C)
Borgstelling MKB Kredieten (BMKB-C)

Starters

De Tegemoetkoming Vaste Lasten voor startende ondernemers (TVL voor startende ondernemers) gaat open op 31 mei om 09.00 uur en geldt in ieder geval voor Q1 van 2021. Ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn gestart met hun onderneming  hebben tot 12 juli om 17.00 uur om TVL aan te vragen.

Startende ondernemers in Nederland kunnen subsidie aanvragen voor hun vaste lasten, wanneer zij aan de subsidievoorwaarden voldoen. De regeling is bedoeld voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Inclusief zzp'ers met een aparte voordeur naar hun werkruimte.

Informatie en aanvragen

Klik hier voor de informatie over steunmaatregelen op de site van de Rijksoverheid.

31-08-2021