Noodpakket 2.0

Het kabinet heeft op 20  mei 2020 een nieuw noodpakket gepresenteerd en op 28 mei nog enkele aanvullingen gegeven. Wat verandert er?

20200528-noodpakket-2_0_verlengingKlik op de afbeelding om de infographic te vergroten of te downloaden
 1. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW regeling) wordt met vier maanden verlengd en (deels met terugwerkende kracht) gewijzigd.
 2. De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) wordt met vier maanden verlengd. De regeling wordt wel aangepast.
 3. De Tegemoetkoming Ondernemingen Getroffen Sectoren (TOGS) wordt omgezet in de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB; 
 4. Uitstel betaling belastingschulden;
 5. Financieringsinstrumenten

Voor alle regelingen geldt dat er mee rekening moet worden gehouden dat er tussentijds aanvullingen of wijzigingen komen.

a. Verlenging van tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW 2.0)

Lees hier een tabel met de verschillen tussen NOW 1.0 en 2.0

Het doel van de NOW 2.0 blijft ongewijzigd: zo veel mogelijk de medewerkers in dienst houden voor bedrijven met een omzetdaling van 20% of hoger. Ook de systematiek voor berekening van de tegemoetkoming blijft ongewijzigd maar dan uiteraard gebaseerd op de nieuwe verlengde periode.

wanneer NOW 2.0 aanvragen?
Het streven is dat vanaf 6 juli 2020 aanvragen voor de NOW 2.0 ingediend kunnen worden.

wat verandert?

 • Omzetdaling: Voor de berekening van de omzetdaling kan de ondernemer, evenals in NOW 1.0, zelf kiezen uit drie omzetperioden die hij vergelijkt met de omzet van 2019 gedeeld door 4. Het gaat dan om de periodes juni t/m augustus 2020, juli t/m september 2020 of augustus t/m oktober 2020. Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van NOW 1.0 moeten bij de aanvraag voor NOW 2.0 de gekozen omzetperiode laten aansluiten. Hebt u NOW 1.0 aangevraagd over de periode mei t/m juli dan geldt bij NOW 2.0 automatisch de periode augustus t/m oktober 2020
  Overigens gelden subsidies die in het kader van corona zijn verkregen als omzet.
 • Loonsom: In NOW 2.0 is de loonsom van maart 2020 bepalend voor de berekening van de tegemoetkoming.
 • Vaststelling subsidie: de datum voor vaststelling van de definitieve subsidie van NOW 1.0 verschuift naar 7 september 2020. Vraagt u ook NOW 2.0 aan dan moet u met de vaststelling van de subsidie van NOW 1.0 en NOW 2.0 wachten tot na oktober 2020
 • Ontslagboete: als de werkgever een werknemer op bedrijfseconomische gronden ontslaat dan werd in NOW 1.0. de loonsom van de ontslagen werknemer verhoogd met 50%. In de vervolgregeling  een extra bepaling opgenomen in de NOW om misbruik bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan. Bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO, ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers) zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd. Deze "ontslagboete" geldt niet als er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers), óf er door deze partijen om mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.
 • Uitkering bonus, dividend etc: een bedrijf of een groep van bedrijven die een beroep doen op NOW 2.0 mogen over 2020 tot en met de datum waarop in 2021 de jaarrekening wordt vastgesteld geen bonussen of dividend uitkering en geen eigen aandelen inkopen. Bij het uitkeren van bonussen gaat het om bonussen aan bestuur en directie. “Gewone” werknemers kunnen dus wel een bonus krijgen. DGA’s mogen dus slechts hun basisvergoeding of gebruikelijke loon ontvangen. Deze regeling geldt alleen voor bedrijven waarvan het subsidiebedrag dermate is dat een accountantsverklaring overgelegd dient te worden. De grens die voor dit subsidiebedrag geldt moet nog worden vastgesteld. Bij de aanvraag van de NOW subsidie moet verklaard worden dat de onderneming zich aan deze voorwaarde houdt.
 • Scholing: De werkgever die NOW 2.0 aanvraagt, krijgt de verplichting zich in te spannen werknemers te stimuleren iets te doen aan om- of bijscholing. Werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de CAO levensmiddelen kunnen medewerkers verwijzen naar de leerrekening (www.mmmlekkerwerken.nl/leerrekening). Werkgevers uit andere branches kunnen zelf uiteraard initiatieven ontplooien of gebruik maken van een nog op te starten crisispakket “NL leert door”. Dit overheidsinitiatief beoogt laagdrempelige toegang tot scholing en/of scholingsadviezen. Het pakket wordt nog uitgewerkt en wordt naar verwachting in juli 2020 gepresenteerd.
 • Seizoenswerk/patroon: In NOW 2.0 geldt de loonsom van maart 2020 als referentieloonsom voor de berekening van de subsidie Bedrijven die met name in maart vanwege het seizoen medewerkers in dienst hebben genomen profiteren dan van de hogere loonsom waarop de subsidie wordt vastgesteld.
  Tegelijkertijd wordt met terugwerkende kracht de regeling NOW 1.0 aangepast
  ten faveure van de seizoensbedrijven. In de regeling NOW 1.0 was de loonsom van maart tot en met mei 2020 gemaximeerd op drie keer de loonsom van januari 2020. Voor werknemers die na januari in dienst waren getreden werd dus geen subsidie verstrekt. Dat wordt nu gewijzigd. Als de loonsom over maart tot en mei 2020 hoger is dan drie keer de loonsom van januari 2020 dan wordt die hogere loonsom gebruikt voor de berekening van de subsidie. Deze regeling wordt toegepast bij definitieve vaststelling van de subsidie. Er kan dus geen nieuw voorschot worden aangevraagd.
 • Opslag loonsom: De loonsom, die wordt gebruikt voor berekening van de subsidie mocht onder NOW 1.0 wordt verhoogd met 30%. Deze opslag is bedoeld om ook werkgeverslasten zoals sociale lasten, pensioenpremie en vakantiegeld onder de subsidie te brengen. In NOW 2.0 wordt deze opslag verhoogd van 30% naar 40%.

b. Verlenging Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO 2.0)
In TOZO 2.0 wordt de regeling van TOZO 1.0 met vier maanden verlengd. Verschil is wel dat in TOZO 2.0. bij de aanvraag voor aanvulling van het inkomen tot het sociaal minimum wel naar het partnerinkomen wordt gekeken. Onder TOZO 1.0 werd die toetsing niet gedaan. Overigens kan onder TOZO 2.0. wederom een lening wordt aangevraagd van maximaal € 10. 157,- tegen een rentepercentage van 2%. De lening moet in drie jaar worden terugbetaald. Hebt u onder TOZO 1.0 een lening afgesloten dan kunt u dat nogmaals doen onder TOZO 2.0.

c. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL-regeling)
Deze regeling wordt een verlenging van de TOGS-regeling. Ondernemers die een beroep konden doen op de TOGS regeling kunnen straks ook een beroep doen op deze TVL regeling. TVL geeft een tegemoetkoming voor de vaste lasten van de onderneming van maximaal € 50.000,- tot 1 oktober. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. De omzetderving dient minimaal 30% te bedragen. De uitwerking van de regeling volgt later.

d. Uitstel betaling belastingschulden
De mogelijkheid om uitstel van betaling te verkrijgen van belastingschulden van drie maanden wordt verlengd tot 1 september 2020.
De invorderingsrente (rente voor het niet betalen van een belastingschuld) wordt vanaf 23 maart 2020 tot 1 oktober 2020verlaagd van 4% naar 0,01%.

De belastingrente (rente die u moet betalen wegens te late aangifte of die de belastingdienst vergoedt wegens te late terugbetaling) wordt vanaf 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in per 1 juli 2020.

e. financieringsinstrumenten
De verruimde BMKB regeling en de KKC – regeling blijven onverkort van kracht teneinde financieringsbehoefte van MKB bedrijven te vergemakkelijken.

Lees hier de volledige brief aan de Tweede Kamer.

Lees hier de brief met de aanvullingen van 28 mei.

 

29-05-2020